Насоки за възпрепятстваните проекти поради COVID-19

Публикувано на 26/3/2020
от Десислава Панчева

Ако изпълнението на проекта ви e възпрепятстванo от разпространението на коронавируса, като първа стъпка трябва да уведомите Изпълнителната агенция (EACEA) чрез имейл до отговорния ръководител на проекта (project officer)  или изпратете писмо до действащия пощенски адрес на конкурса, описвайки подробно проблема и неговото въздействие върху реализацията на проекта.


Във всеки случай ще се прилагат следните мерки за гъвкавост:

1) Допустимост на разходите при текущи действия или договори

Когато лица, които трябва да пътуват за срещи или събития, са възпрепятствани да направят това, например поради скорошния си контакт с лице, засегнато от вируса или поради присъствието им в район, който се счита за високо рисков, или друго обстоятелство, Изпълнителната агенция (EACEA) може да счита за допустими разходи за неотложени пътувания или настанявания, които не са възстановени от други източници, при условие че организациите представят съответните документални доказателства в този смисъл. Например че са поискали възстановяване и то им е отказано.

2) Когато COVID-19 възпрепятства дейностите, заложени в договора

Когато изпълнението на договори е възпрепятствано поради COVID-19 (например поради отсъствието на важен участник, невъзможността да се продължи работа в зона, засегната от вируса или друг случай, който може да се счита за форсмажорно обстоятелство), Изпълнителната агенция (EACEA) може да приеме дейности по заместване или забавено изпълнение. Това може да стане след обосновано искане от ваша страна за изменение на договора, включително чрез удължаване на периода на неговото изпълнение.

Документация

Организациите трябва да събират и съхраняват всяка документация, която може да е необходима на по-късен етап, за да докажат и обосноват всяко взето решение, което се отразява върху изпълнението на проекта им, особено от финансова гледна точка. Възможно е последващо актуализиране на информацията с оглед развитието на ситуацията.