Европейско сътрудничество 2021

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: CREA-CULTURE-2021-COOP
Краен срок: 07/09/2021 18:00
Публикувано на: 15/06/2021
 • Какво подкрепя отворената покана „Европейско сътрудничество“?

  Отворената покана „Европейско сътрудничество“ цели да стимулира международни проекти, включващи културни и творчески организации от различни страни, участващи в програма „Творческа Европа“. Основната идея е да се даде възможност на културни организации от всякакви размери да работят в сътрудничество, да бъдат мобилни и да обменят опит, за да развиват нови и иновативни идеи.

  Проектите могат да обхващат един или повече културни и творчески сектори, както и да бъдат интердисциплинарни. Съществуват три категории проекти, които могат да заявят финансиране:

   

  Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“

  Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум три организации от три различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.

  Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 200 000 евро на проект.

   

  Категория 2: „Средни проекти за сътрудничество“

  Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум пет организации от пет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.

  Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 1 000 000 евро на проект.

   

  Категория 3: „Големи проекти за сътрудничество“

  Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум десет организации от десет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.

  Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 2 000 000 евро на проект.

 • Какви са целите и приоритетите на отворената покана?

  Проектите за „Европейско сътрудничество“ трябва да отговарят на поне една (и не повече от две) от следните цели и приоритети на програма „Творческа Европа“ 2021 – 2027:

  1. Увеличаване на достъпа до култура и участието в творческите процеси на публиката, с цел нейното развитие и засилена ангажираност
  2. Насърчаване на социалното приобщаване към културните и творчески сектори на хора с увреждания, хора от малцинствата и такива принадлежащи на маргинализирани групи
  3. Усвояване на практики щадящи и стимулиращи околната среда и повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие на културните и творчески сектори, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка и Новото европейско „Баухаус“ движение.
  4. Усвояване на нови технологии и ускоряване на процеса на дигитализация на културните и творчески сектори в отговор на COVID-19 кризата
  5. Изграждане на капацитет сред местни и микро организации от културните и творчески сектори, който да им позволява да бъдат активни на европейско и световно ниво.

  Поканата представя и конкретни приоритети за секторите музика, книгоиздаване, архитектура и културно наследство:

  • Укрепване на капацитета на професионалисти от книгоиздателския сектор във връзка с продажбите на права за превод и адаптация на книги, с цел увеличаване на тиражите на литературни произведения написани на по-слабо разпространени Европейски езици
  • Укрепване на капацитета на музикалния сектор във връзка с дигитализацията и с усвояването на новите тенденции, иновации и бизнес модели, както и засилване на трансграничното и трансконтинентално разпространение на европейска музика
  • Стимулиране на комуникацията и сътрудничеството в архитектурния сектор между граждани и съответните заинтересовани страни в процесите на проектиране, планиране и изграждане, както и интегриране на принципите на Новият европейски „Баухаус“
  • Стимулиране на дигитализация, комуникация с публиките и развиване на аудиторията в сектора културно наследство, включително усвояване на 3D и AI технологии като инструменти за създаване на съдържание и представяне на архивирани материали
 • Кой може да кандидатства за финансиране?

  Финансирането е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство, упражняващи дейност в следните сектори: визуални изкуства, танц, театър, литература, пърформанс, музика, културно наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода.

  Това включва и висшите училища, местните власти, социалните предприятия, благотворителните организации и фирмите, работещи в сектора.

  Кандидатите (ръководителят и партньорите на проекта) трябва да бъдат активни в сектора и да бъдат законно установени в една от страните, участващи в подпрограмата „Култура“ на програма „Творческа Европа“. Участниците в проекта трябва да бъдат юридически лица. Ръководителят на проекта трябва да бъде организация, която е юридически регистрирана поне две години преди крайния срок за подаване на проекта.

  Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ.

  За повече информация относно критериите за участие, моля посетете официалната публикация на конкурса във „Funding & Тenders“ портала тук.

 • Какъв е размерът на финансирането?

  Общият бюджет на отворената покана е на стойност 60 942 906 евро.

  Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“ – минимум три организации от три различни държави

  Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 200 000 евро на проект, представляваща не повече от 80% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

   

  Категория 2: „Средни проекти за сътрудничество“ – минимум пет организации от пет различни държави

  Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 1 000 000 евро на проект, представляваща не повече от 70% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

   

  Категория 3: „Големи проекти за сътрудничество“ – минимум десет организации от десет различни държави

  Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 2 000 000 евро на проект, представляваща не повече от 60% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

 • Как да кандидатствате?

  Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

  Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn портала, за да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират организацията си в “Funding and Tenders Portal”.

  Следва прикачване на кандидатурата (която не бива да надвишава 70 страници) в четири стъпки.

  Заявления на хартиен носител НЕ се приемат.

  Официалните публикации на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук:

  Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“

  Категория 2: „Средни проекти за сътрудничество“

  Категория 3: „Големи проекти за сътрудничество“

  NB: Възможно е някои от формулярите за кандидатстване все още да не са качени в портала.