Културно сътрудничество в Западните Балкани

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: № EACEA 39/2019
Краен срок: 28/04/2020 18:00
Публикувано на: 06/01/2020
 • Кои са основните цели и приоритети?

  Общата цел на конкурса е да стимулира побратимяването и изграждането на добросъседски отношения в рамките на Западните Балкани чрез проекти за културно сътрудничество.

  КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ:

  • Засилване на трансграничното културно сътрудничество между държавите в Западните Балкани и държавите-членки на ЕС;
  • Подобряване на конкурентоспособността на културните и творческите индустрии в региона.

   

  ПРИОРИТЕТИ:

  • Укрепване на капацитета на културните и творческите индустрии, за да могат да оперират на международно ниво;
  • Повишаване на международното разпространение на произведения на изкуството и мобилността на професионалистите в културния и творчески сектор;
  • Насърчаване на междукултурния диалог между артисти, експерти от сферата на културата и широката общественост.
 • Какви са изискванията за кандидатстване?

  Тъй като конкурсът се финансира от „Инструмента за предприсъединителна помощ“ (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA II) на ЕС, до него се допускат само държави от ЕС и Западните Балкани.

  В конкурса могат да участват само юридически лица, а проектите трябва да бъдат партньорски.

  Партньорството по проекта трябва да се състои от най-малко 5 партньорски организации (ръководител на проекта + четири партньора), с поне двама партньора от две различни страни от Западните Балкани и поне двама партньора от две различни страни, членки на ЕС. 

  Не е задължително ръководителят на проекта да бъде организация от Западните Балкани. 

  Ръководителят и партньорите в проекта трябва да бъдат регистрирани в:

  • Държави-членки на ЕС;
  • Една от страните в Западните Балкани: Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Република Сърбия.

   

  Дейностите по проекта трябва да започнат между 1 януари 2021г. и 31 март 2021г.

  Минималната продължителност на проекта е 24 месеца, а максималната – 48 месеца.

   

  *Моля, обърнете внимание, че в настоящия конкурс за проектни предложения не могат да участват вече подадени проекти към последната покана за кандидатстване по направление „Европейско сътрудничество“.

 • Какъв е размерът на финансирането?

  Минималната сума на предоставената безвъзмездна помощ за проект ще бъде в размер на 100 000 евро, а максималната – в размер на 500 000 евро.

  Размерът на исканата безвъзмездна помощ може да представлява до 85% от общите допустими разходи по проекта. Остатъкът в размер от 15% се осигурява от кандидатите.

 • Как се кандидатства?

  Всички проекти се подават по електронен път.

  • Новите кандидати трябва да създадат свой EU Login акаунт и да се регистрират  тук, за да получат своя идентификационен код на участника (PIC).
  • Организациите, които вече са кандидатствали в предишни конкурси, използват своя идентификационен код на участника (PIC), с който са участвали в тях.