Литературни преводи

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: EACEA-05-2020
Краен срок: 28/05/2020 18:00
Публикувано на: 08/03/2020
 • Какво подкрепя направление „Литературни преводи“?

  Това е възможност за финансиране, насочена към издателства и издателски къщи, която стимулира превода на литературно произведение от един европейски език на друг официален такъв. Целите са да се подпомогне културното и езиково многообразие в Европа, да се насърчи транснационалното разпространение на високохудожествени литературни произведения, както и да се осигури достъп до тях, така че те да достигнат до нови читателски общности.

  Допустимите разходи по проекта включват превод, публикуване, разпространение и популяризиране на европейската литература в следните художествени жанрове: романи, разкази, детска литература, комикси, поезия и пиеси.

  Издателство/издателска къща може да кандидатства за проект, който включва превод, публикуване, разпространение и популяризиране на „пакет-произведения“, състоящ се от 3 до 10 литературни произведения.

  Дейностите могат да включват специални събития и дейности за маркетинг/разпространение, организирани за популяризирането на преведените произведения на художествената литература в ЕС и извън него, включително цифрови рекламни инструменти и представяне на автори на панаири на книгата и литературни фестивали.

  Отпусканата безвъзмездна помощ е до 100 000 евро, която трябва да е максимум 50% от допустимите разходи в бюджета на проекта.

  Продължителността на проекта трябва да е максимум 2 години.

 • Кой може да кандидатства?

  Допустимите кандидати са издателства и издателски къщи, които трябва да са регистрирани в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“. Издателствата трябва да са правни субекти и да осъществяват дейност в издателския сектор от най-малко две години към датата на крайния срок за подаване на заявления по проекта си.

  Физически лица не могат да кандидатстват за финансиране по направление „Литературни преводи“.

 • Каква е сумата за съфинансиране?

  Максималната безвъзмездна помощ е 100 000 евро.

  Търсеното съфинансиране не трябва да надвишава 50% от допустимите разходи по разписания проект.

 • Кои са допустимите езици?

  Езикът на оригиналния художествен текст и езикът на превода трябва да бъдат официално признати езици в една от допустимите за участие държави. Това включва: 

  1. 27-те държави-членки на Европейския съюз.
  2. Страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки за ЕС: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия.
  3. Страните от ЕАСТ/ЕИП: Исландия и Норвегия.
  4. Други страни: Армения, Грузия, Косово, Молдова, Тунис и Украйна.
  5. Допустими за участие са преводите от латински и древногръцки език (език на оригинала) на официално признатите езици.
  6. Швейцария не е допустима за участие по програмата.

  Езикът на превода трябва да бъде родният език на преводача (освен в случаите на по-рядко
  използвани езици, ако издателят предостави подходящо обяснение).

 • Кои са допустимите художествени произведения?

  Проектите трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на оригиналните литературни произведения (източници): 

  • Произведения на хартиен носител или в цифров формат (електронни книги) и аудиокниги са допустими за участие. 
  • Произведенията, които ще се превеждат и популяризират, трябва да бъдат произведения на художествената литература с висока литературна стойност независимо от литературния жанр, например романи, разкази, пиеси, поезия, комикси и детска художествена литература. 
  • Не са допустими произведения извън областта на художествената литература, като например: автобиографии, биографии или есета без елементи на художествената литература; туристически справочници; произведения в областта на хуманитарните науки (например история, философия, икономика и др.) и произведения, свързани с други науки (например физика, математика и др.). 
  • Произведенията трябва да са били публикувани преди това. 
  • Произведенията трябва да са написани от автори, които са граждани на допустима за участие държава, или пребивават в такава държава, с изключение на произведенията, написани на латински или старогръцки език. 
  • Произведенията не трябва да са били превеждани по-рано на езика на превода, освен ако новият превод не отговаря на ясно установена необходимост. В този случай кандидатите трябва да обяснят очакваното въздействие върху новите читатели и да представят убедително обяснение за необходимостта от нов превод на конкретния език. 

  Насърчава се преводът на книги, чиито автори са носители на Европейската награда за литература. Списък на отличените през годините писатели можете да намерите тук.

 • Как се кандидатства?

  Всички кандидатури се подават по електронен път чрез системата на портала за електронно подаване (достъпна посредством страницата за тема на поканата (Call Topic) в раздела за търсене на финансиране и обществени поръчки (Search Funding & Tenders)). Подаването на хартия вече не е възможно. 

  Кандидатурата ще съдържа 3 части: 

  • Част А (попълва се директно онлайн) — съдържа административна информация относно кандидатстващите организации (бъдещ координатор и бенефициери) и обобщения бюджет за предложението. 
  • Част Б (попълва се като образец във формат Word и се качва като файл в PDF формат) — съдържа описание на действието, което обхваща техническото съдържание на предложението. 
  • Приложения и придружаващи документи (трябва да се качат във формат PDF). 

  Задължителни приложения и придружаващи документи (директно налични в системата за подаване) за настоящата покана са: 

  • Подробна бюджетна таблица 
  • Автобиография на основния екип по проекта, както и биографии на преводачи 
  • Доклад за дейността за последната година 
  • Декларация относно книгите, които ще бъдат преведени 

  Процесът на подаване на кандидатури е обяснен в Онлайн наръчника (заедно с подробни указания за ИТ инструмента). 

  Контакт 

  Ако имате въпроси относно системата на портала за електронно подаване, моля свържете се с бюрото за помощ за ИТ инструменти (IT Helpdesk)

  Въпроси, които не са свързани с ИТ, следва да се изпращат на следния адрес на електронна поща: EACEA-CREATIVE-EUROPE-TRANSLATIONS@ec.europa.eu

  Посочете ясно номера на поканата за представяне на предложения и действието, за което се отнася вашият въпрос.

   

 • Кои са успешно кандидатствалите български издателства?