Превод и разпространение на Европейска художествена литература 2022

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: CREA-CULT-2022-LIT
Краен срок: 31/05/2022 17:00
Публикувано на: 01/03/2022
 • Какво подкрепя отворената покана „Превод и разпространение на Европейска художествена литература“?

  Това е възможност за финансиране, насочена към издателства и издателски къщи, която стимулира превода на литературни произведения от един европейски език на друг официален такъв. Целите са да се подпомогне културното и езиково многообразие в Европа, да се насърчи транснационалното разпространение на високохудожествени литературни произведения, и по-специално да се насърчат преводите от по-малко използвани езици на английски, немски, френски, испански и италиански, както и да се осигури достъп до тях, така че те да достигнат до нови читателски общности.

  Отворената покана ще подкрепи около 40 проекта, изпълнявани от една организация (моно бенефициент), или от група организации (мулти бенефициент). Всеки проект трябва да представя издателска и промоционална стратегия, обхващаща пакет от най-малко 5 допустими художествени произведения, преведени от и на допустими езици.

  Дейностите могат да включват специални събития и дейности за маркетинг/разпространение, организирани за популяризирането на преведените произведения на художествената литература в ЕС и извън него, включително цифрови рекламни инструменти и представяне на автори на панаири на книгата и литературни фестивали.

 • Кой може да кандидатства?

  Допустимите кандидати са издателства и издателски къщи, които трябва да са регистрирани в някоя от държавите, участващи в подпрограма „Култура“. Издателствата трябва да са правни субекти и да осъществяват дейност в издателския сектор от най-малко две години към датата на крайния срок за подаване на заявления по проекта си.

  Физически лица не могат да кандидатстват за финансиране по отворената покана „Превод и разпространение на Европейска художествена литература“.

 • Каква е сумата за финансиране?

  Общият бюджет на отворената програма е на стойност 5 000 000 евро. Съществуват три категории проекти, които могат да заявят финансиране:

  Категория 1: Малки проекти

  Предлагат превод на до десет различни произведения. Максималното финансиране на малък проект е до 100 000 евро.

  Категория 2: Средни проекти

  Предлагат превод на до двадесет различни произведения. Максималното финансиране на среден проект е до 200 000 евро.

  Категория 3: Големи проекти

  Предлагат превод на минимум двадесет и една различни книги. Максималното финансиране на голям проект е до 300 000 евро.

  Безвъзмездното финансиране на всеки проект представлява не повече от 60% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране. Продължителността на проекта трябва да е максимум три години (36 месеца).

 • Кои са допустимите езици?

  Езикът на оригиналния художествен текст и езикът на превода трябва да бъдат официално признати езици в една от допустимите за участие държави. Това включва:

  • 27-те държави-членки на Европейския съюз
  • Страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки за ЕС: Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Македония и Сърбия
  • Страните от ЕАСТ/ЕИЗ: Исландия, Норвегия и Лихтенщайн
  • Други страни: Армения, Грузия, Косово, Молдова, Тунис, Украйна, Турция, Азербайджан, Беларус, Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко и Палестина
  • Допустими за участие са преводите от латински и древногръцки език (език на оригинала) на официално признатите езици.
  • Швейцария не е допустима за участие по програмата.
 • Кои са допустимите художествени произведения?

  Проектите трябва да отговарят на следните изисквания по отношение на оригиналните литературни произведения (източници):

  • Произведения на хартиен носител или в цифров формат (електронни книги) и аудиокниги са допустими за участие.
  • Произведенията, които ще се превеждат и популяризират, трябва да бъдат произведения на художествената литература с висока литературна стойност независимо от литературния жанр, например романи, разкази, пиеси, поезия, комикси и детска художествена литература.
  • Не са допустими произведения извън областта на художествената литература, като например: автобиографии, биографии или есета без елементи на художествената литература; туристически справочници; произведения в областта на хуманитарните науки (например история, философия, икономика и др.) и произведения, свързани с други науки (например физика, математика и др.).
  • Произведенията трябва да са били публикувани преди това.
  • Произведенията трябва да са написани от автори, които са граждани на допустима за участие държава, или пребивават в такава държава, с изключение на произведенията, написани на латински или старогръцки език.

  Произведенията не трябва да са били превеждани по-рано на езика на превода, освен ако новият превод не отговаря на ясно установена необходимост.

 • Как се кандидатства?

  Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

  Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn портала, за да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират организацията си в “Funding and Tenders Portal”.

  Следва прикачване на кандидатурата (която не бива да надвишава 70 страници) в четири стъпки.

  Заявления на хартиен носител НЕ се приемат.

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

  NB: Възможно е някои от формулярите за кандидатстване все още да не са качени в портала.

 • Кои са успешно кандидатствалите български издателства?