"KineDok", с участието на "Activist38" е една от подкрепените от този конкурс платформи.

Промоция на аудиовизуални творби онлайн

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: 23/2019
Краен срок: 05/05/2020 18:00
Публикувано на: 05/11/2019
 • Какво финансираме?

  Тази схема подкрепя дигиталното разпространение на европейски аудиовизуални произведения пред по-широка международна аудитория, включително проекти, които експериментират с нови модели на разпространение.

  Кандидатури за този конкурс могат да се подават за едно или повече от следните действия:

  • Действие 1: Подкрепа за насърчаване, маркетинг и брандиране на съществуващи VOD услуги
  • Действие 2: Подкрепа за разработването на „online ready“ пакети от европейски аудиовизуални произведения
  • Действие 3: Подкрепа за проекти, които показват иновативни стратегии за разпространение и популяризиране на европейски аудиовизуални произведения, включително инициативи за развитие на публиката, имащи фокус върху иновативни стратегии за участие, които достигат до по-широка аудитория с европейски филми.
 • Кой може да кандидатства?

  Тази схема е отворена за юридически лица (частни компании, организации с нестопанска цел, асоциации, благотворителни организации, фондации, общини / общински съвети и др.), създадени в една от страните, участващи в подпрограмата MEDIA и притежавани директно или чрез мажоритарно участие, от граждани от такива страни.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Общият прогнозен бюджет на този конкурс е 10,1 милиона евро.

  Приблизителното разделение на сумата между трите действия е:

  • Действие 1: 2,5 милиона евро
  • Действие 2: 2,5 милиона евро
  • Действие 3: 5,1 милиона евро

  Максималният процент на съфинансиране е 40% от общите допустими разходи по проекта за Действие 1, а за Действие 2 и 3 е 60%.

 • С какви проекти може да се кандидатства за Действие 1?

  Допустимите дейности включват дигитална промоция, маркетинг, брандиране и разработване на нови оферти за съществуващи VOD услуги, които предлагат мнозинство от европейски аудиовизуални произведения в своя каталог. Целта на действието е да подобри видимостта, откриваемостта и глобалната аудитория на европейските аудиовизуални произведения.

  За да отговаря на критериите за допустимост, каталогът с филми на VOD платформата трябва да се състои от:

  • поне 500 налични аудиовизуални произведения
  • поне 40% от тях да са европейски аудиовизуални произведения (вижте точка 6.2 от насоките за кандидатстване за дефиниция на европейското съдържание)
  • аудиовизуални произведения от поне 5 държави, участващи в подпрограмата MEDIA, представляващи поне пет различни официални езика на Европейския съюз
  • не повече от 40% от аудиовизуалните произведения от една държава.

  Дейностите трябва да представят иновативни и целенасочени стратегии с цел увеличаване на глобалната аудитория на платформите. Насърчават се сътрудничеството между VOD услугите за събиране и анализ на данни, ниво на аудиторията, маркетингови инструменти и др.

  Прозрачността играе ключова роля в това действие, така че апликациите трябва да съдържат подробни планове за пълното публикуване на данните и резултатите от проекта. Следва да се обърне специално внимание на предоставянето на тази информация на публичните органи, държавите-членки и аудиовизуалната индустрия.

 • С какви проекти може да се кандидатства за Действие 2?

  Целта на това Действие е да се подкрепят проекти, които увеличават трансграничното сътрудничество между съществуващите европейски VOD услуги. Това сътрудничество трябва да има за цел подобряване на качеството и конкурентоспособността им, за да се засили видимостта, откриваемостта, както и глобалната аудитория на европейските аудиовизуални произведения. Проектите трябва да предлагат съвместни действия с цел взаимно интегриране и споделяне на разходите за дейности като технологично развитие, редакционна линия и др.

  Кандидатстването трябва да бъде извършено от група кандидати, включващи поне три VOD услуги, идващи от три държави, участващи в подпрограмата MEDIA.

  Каталогът със заглавия на VOD услугите, участващи в групирането, трябва да се състои от:

  • поне 1000 налични аудиовизуални произведения
  • поне 40% европейски аудиовизуални произведения
  • аудиовизуални произведения от поне пет държави, участващи в подпрограмата MEDIA, представляващи поне пет различни официални езика на Европейския съюз
  • не повече от 40% от аудиовизуалните произведения да са от една държава

  Прозрачността играе важна роля в това действие, така че кандидатурите трябва да съдържат подробни планове за публикуването на данните и резултатите от проекта. Следва да се обърне специално внимание на предоставянето на тази информация на публичните органи, държавите-членки и аудиовизуалната индустрия.

 • С какви проекти може да се кандидатства за Действие 3?

  Цел на действието е да насърчи иновативни стратегии за разпространение и популяризиране на европейски аудиовизуални произведения онлайн (вижте точка 6.2 от насоките за кандидатстване за дефиниция на европейското съдържание). То подкрепя разработването на нови бизнес модели или инструменти, чиято цел е да развият потенциалната аудитория на европейските аудиовизуални произведения. Действието също така подкрепя онлайн инструменти и / или бази данни, улесняващи връзките между различните сектори на европейската аудиовизуална индустрия.

  Проектите трябва да се акцентират върху:

  • конвергенцията и допълването между офлайн и онлайн платформите за разпространение
  • транснационалната достъпност на европейски аудиовизуални произведения в дигиталната среда
  • нови подходи към развитието на аудиторията в дигиталната ера извън традиционните практики за разпространение

  Прозрачността играе важна роля в това действие, така че кандидатурите трябва да съдържат подробни планове за публикуването на данните и резултатите от проекта. Следва да се обърне специално внимание на предоставянето на тази информация на публичните органи, държавите-членки и аудиовизуалната индустрия.

 • Как да кандидатствам?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

  След като се регистрирате, можете да изтеглите електронната форма и да започнете да процеса по кандидатстване. Повече подробности могат да бъдат намерени и в ръководството за кандидатстващи за тази схема.

 • Как ще бъде оценен проектът?

  Апликациите се оценяват централно от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с помощта на експерти от индустрията, работещи в съответна област на база на следните критерии:

  Действие 1

  • Релевантност и европейска добавена стойност (40 точки)
  • Качество на дейностите (40 точки)
  • Разпространение на резултатите от проекта, въздействие и устойчивост (15 точки)
  • Организация на екипа на проекта и / или групирането (5 точки)

  Действие 2

  • Релевантност и европейска добавена стойност (40 точки)
  • Качество на дейностите (35 точки)
  • Разпространение на резултатите от проекта, въздействие и устойчивост (15 точки)
  • Организация на екипа на проекта и / или групирането (10 точки)

  Действие 3

  • Релевантност и европейска добавена стойност (30 точки)
  • Качество на дейностите (40 точки)
  • Разпространение на резултатите от проекта, въздействие и устойчивост (20 точки)
  • Организация на екипа на проекта и / или групирането (10 точки)

  Ръководството за експерти предлага разбивка за това, как се присъждат тези точки.

 • Насоки за кандидатстване и необходими документи

  Официалната покана за кандидатстване по този конкурс, можете да видите тук.

  Насоки за кандидатстване:
  Общи насоки за кандидатстване
  Специфични насоки за кандидатстване

  Към електронната форма трябва да бъдат прикачени следните документи:

  Анекс 1 – Подробно описание на проекта – Действие 1, Действие 2, Действие 3

  Анекс 2 – Клетвена декларация

  Анекс 3 – Очакван бюджет и финансов план – Действие 1, Действие 2 и 3

  Повече подробности можете да намерите и в Ръководството за кандидатстващи, както и в Ръководството за попълване на E-form.