Филмът "Квадратът" бе подкрепен от конкурса за селективна подкрепа.

Разпространение – селективна подкрепа

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: 21/2019
Краен срок: 10/12/2019 18:00
Публикувано на: 05/11/2019
 • Какво финансираме?

  Схемата има за цел да подкрепя разпространението на нови ненационални европейски филми, като насърчава търговски агенти и дистрибуторски компании да инвестират в промоцията и адекватното разпространение на ненационални европейски филми.

  Насърчаването на развиване на връзки между секторите на продукцията и дистрибуцията, подобряване на конкурентната позиция на ненационалните европейски филми и конкурентоспособността на европейските компании са други цели на схемата.

 • Кой може да кандидатства?

  Европейски агенти по продажбите, които през последните три години са назначени за търговски агент на поне три филма, които са издадени за кино показ в поне пет страни.

  Те също трябва да бъдат назначени като търговски агент на филма от продуцента чрез международно споразумение за продажба, предвиждащо правото този филм да се продава в поне 15 страни, участващи в подпрограмата MEDIA.

  Към проекта трябва да бъдат включени най-малко седем различни европейски дистрибутори. От седемте дистрибутори най-малко трима трябва да идват от държави с висок / среден производствен капацитет и най-малко 2 от държави с малък производствен капацитет.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Общият бюджет за този конкурс е 9,85 милиона евро. Максимум 25% от бюджета ще бъде разпределен за филми с продуцентски бюджет над 10 милиона евро.

  Подкрепата е ограничена до 50% от разходите за инвестиции, направени от дистрибуторите. Тази сума е ограничена до таван от:

  • 150 000 евро за дистрибутори във Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания
  • 60 000 евро за дистрибутори в Австрия, Белгия, Холандия и Полша
  • 30 000 евро за дистрибутори в Чехия, Дания, Финландия, Гърция, Унгария и Португалия
  • 10 000 евро за дистрибутори във всички останали територии.
 • С какви филми може да се кандидатства?

  За да отговарят на условията за кандидатстване, филмите трябва да:

  • бъдат художествени произведения (включително анимационни филми) или документални филми (минимална продължителност 60 минути)
  • имат установени авторски права през 2019 г. най-рано
  • не се състоят от алтернативно съдържание (опери, концерти, представления и т.н.) реклама, порнографски или расистки материали, или промотиращо насилие.
  • имат максимален производствен бюджет от 15 милиона евро
  • са произведени от мажоритарен продуцент/продуценти, установени в страни, участващи в подпрограмата MEDIA, и са направени със значително участие от професионалисти от тези страни
  • имат стандартен оперативно съвместим идентификатор като ISAN или EIDR

  Филми, с премиери между 1 март 2020 г. и 1 септември 2021 г., трябва да кандидатстват за първия краен срок на 10 декември 2019 г.

  Филмите, с премиери между 1 септември 2020 г. и 1 март 2022 г., трябва да кандидатстват за втория краен срок на 16 юни 2020 г.

 • Как да кандидатствам?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

  След като се регистрирате, можете да изтеглите електронната форма и да започнете да процеса по кандидатстване. Повече подробности могат да бъдат намерени и в ръководството за кандидатстващи за тази схема.

 • Как ще бъде оценен проектът?

  Апликациите се оценяват централно от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с помощта на експерти от индустрията, работещи в съответна област на база на следните критерии:

  • Европейска добавена стойност (30 точки)
  • Качество на съдържанието и дейностите (45 точки)
  • Разпространение на резултатите от проекта, въздействие и устойчивост (15 точки)
  • Координация (10 точки)

  Повече подробности могат да бъдат намерени и в „Ръководство за експерти“ на този конкурс.

 • Насоки за кандидатстване и необходими документи

  Официалната покана за кандидатстване по този конкурс, можете да видите тук.

  Насоки за кандидатстване:
  Общи насоки за кандидатстване
  Специфични насоки за кандидатстване

  Към електронната форма трябва да бъдат прикачени следните документи:

  Анекс 1 – Подробно описание на проекта/действието

  Анекс 2 – Клетвена декларация и Писмо за намерение на дистрибуторите

  Анекс 3 – Детайлен бюджет и източници на финансиране

  Анекс 4 – Предишен опит на компанията

  Анекс 5 – Финансов план на филма, подписан от неговия делегиран продуцент

  Анекс 6 – Споразумение на търговския агент, подписано с продуцента (пълно копие с придружаващите го анекси, както и с ръчно писмено изявление „Копие, заверено като съответстващо на оригинала“, подписано от юридическия представител на компанията).

  Повече подробности можете да намерите и в Ръководството за кандидатстващи.