Достъп до пазари

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: 27/2019
Краен срок: 06/02/2020 18:00
Публикувано на: 22/10/2019
 • Какво финансираме?

  Ежегодни събития и дейности, чиято цел е улесняване на достъпа до пазари на европейските професионалисти в аудиовизуалната сфера и популяризиране европейски произведения, включително късометражни филми, видеоигри, телевизионни сериали и крос медийни проекти.

  Предложените проекти трябва да се вписват в поне една от следните две категории:

  • Действие 1: Business-to-business физически пазари за европейски професионалисти в аудиовизуалните технологии
  • Действие 2: Business-to-business промоционални дейности на европейски произведения

  Дейностите могат да се провеждат както в, така и извън страни, участващи в подпрограмата МЕДИА.

  Дейностите трябва да започват между 1 юли 2020г. и 30 юни 2021 г. и да продължат най-малко 12 месеца.

 • Кой може да кандидатства?

  Юридически лица, които трябва да бъдат:

  • европейски организации (частни компании, организации с нестопанска цел, асоциации, благотворителни организации, фондации, общини / общински съвети и др.)
  • да създадени в една от страните, участващи в подпрограмата MEDIA
  • притежавани директно или чрез мажоритарно участие, от граждани от такива страни.
 • За какви суми може да се кандидатства?

  Годишният бюджет за тази схема през 2020 г. се оценява на 6,8 милиона евро.

  За дейности, които се провеждат в страни, участващи в подпрограмата MEDIA, кандидатите могат да поискат съфинансиране до 60% от допустимите си разходи.

  За дейности, които се провеждат във всички останали страни, кандидатите могат да поискат съфинансиране до 80% от допустимите си разходи.

 • С какви проекти може да се кандидатства за Действие 1?

  Физически “business-to-business” събития, които имат за цел да подобрят достъпа на европейски професионалисти, проекти и творби до аудиовизуални пазари както в, така и извън страните, участващи в подпрограмата MEDIA.

  Това може да включва:

  • форуми за копродукция и пичинг събития
  • финансиране на инициативи и събития
  • търговски събития и пазари за готови творби

  Специално внимание се обръща  на събитията, насочени към късометражни филми, видеоигри, крос медийни проекти и телевизионни сериали.

  Не е допустимо да се иска финансова подкрепа за покриване на разходите за присъствие в дейностите, споменати по-горе.

 • С какви проекти може да се кандидатства за Действие 2?

  Изпълнението на промоционални дейности, насочени към бизнеса, както в рамките на, така и извън страните, участващи в подпрограмата MEDIA. Те трябва:

  • да бъдат организирани от общоевропейски мрежи или организации, представляващи поне 15 държави, участващи в подпрограма MEDIA
  • да бъдат насочени към улесняване на разпространението на европейски аудиовизуални произведения и изграждането на мрежа от европейски професионалисти

  Създаване и стартиране на промоционални инициативи и платформи насочени към бизнеса. Те трябва:

  • да бъдат насочени към създаване на иновативни начини и / или използване на нови бизнес модели, за разпространение / показ на европейски аудиовизуални произведения
  • насърчават работата в мрежа, обмена на информация и добри практики между професионалисти по отношение на разпространението на европейски произведения
  • да бъдат организирани и координирани от група, съставена от най-малко три различни юридически лица от три различни страни, участващи в подпрограмата MEDIA
  • насърчаване на използването на нови цифрови инструменти и бизнес методи.
 • Как да кандидатствам?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

  След като се регистрирате, можете да изтеглите електронната форма и да започнете да процеса по кандидатстване. Повече подробности могат да бъдат намерени и в ръководството за кандидатстващи за тази схема.

 • Как ще бъде оценен проектът?

  Апликациите се оценяват централно от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с помощта на експерти от индустрията, работещи в съответна област на база на следните критерии:

  • Европейска добавена стойност (30 точки)
  • Качество на дейностите (30 точки)
  • Разпространение на резултатите от проекта, въздействие и устойчивост (30 точки)
  • Организация на екипа на проекта и / или групирането (10 точки)

  Ръководството за експерти предлага разбивка как се присъждат тези точки за проекти по всяко действие.

 • Насоки за кандидатстване и необходими документи.

  Официалната покана за кандидатстване по този конкурс, можете да видите тук.

   

  Насоки за кандидатстване:

  Общи насоки за кандидатстване

  Специфични насоки за кандидатстване

   

  Към електронната форма трябва да бъдат прикачени следните документи:

  Анекс 1 – Подробно описание на проекта

  Анекс 2 – Клетвена декларация

  Анекс 3 – Очакван бюджет и финансов план – mono-beneficiary, multi-beneficiary

  Повече подробности можете да намерите и в Ръководството за кандидатстващи.