Журналистически партньорства 2022

Подпрограма: Междусекторни конкурси
Номер на конкурса: CREA-CROSS-2022-JOURPART
Краен срок: 07/09/2022 18:00
Публикувано на: 21/07/2021
 • Какво подкрепя отворената покана „Журналистически партньорства"?

  Европейските медийни сектори са изправени пред множество предизвикателства. Дигиталният преход оказва огромно влияние върху начина, по който новините се консумират и монетизират, променяйки високата им себестойност. Дигитализацията улесни публикуването на новини, но също така засили конкуренцията в глобален мащаб.

  Тъй като читателите се насочиха към онлайн източници и традиционните новинарски издания загубиха приходи от реклама, икономическата устойчивост на професионалната журналистика беше подложена на натиск. Медийният плурализъм беше отслабен през годините, тъй като много издания, особено локални, трябваше да бъдат закрити.

  За да се адресира предизвикателствата и възможностите от транснационален характер, Creative Europe подкрепя междусекторни действия, насочени към структурните и технологичните промени, пред които е изправен медийният сектор, и подкрепя стандартите за висококачествено създаване на медийно съдържание чрез насърчаване на сътрудничеството, дигиталните умения, трансгранична и/или колаборативена журналистика и качествено съдържание.

  Отворената покана „Журналистически партньорства“ стимулира сътрудничеството между европейски медийни организации с цел подобряване на конкурентоспособността на професионалната журналистика. Поканата насърчава изпробването на иновативни бизнес модели, сътрудничества и журналистически формати, както и споделянето на най-добри практики между организациите в сектора.

  Очаква се финансирането на проекти за съвместна работа между организации от различни подсектори на журналистиката, които целят да си сътрудничат за постигането на промени, които цялостно да подобрят състоянието на европейската медийна екосистема. Предложените дейности трябва да бъдат ясно обосновани и базирани на нуждите и предизвикателствата на дадените подсектори. Насърчава се включването на организации от държави и региони с различни и разнообразни медийни способности.

   

 • Какви са целите и приоритетите на отворената покана?

  Основна цел на поканата е да насърчава междусекторното сътрудничество, насочено към адаптиране към структурните и технологичните предизвикателства, пред които са изправени медиите. Приоритети са подобряване на свободата на изразяване, разнообразието и медийният плурализъм, както и повишаването на качеството и грамотността на журналистическото съдържание, включително и в дигиталното пространство.

 • Кой може да кандидатства за финансиране?

  Финансирането е предназначено за публични и частни организации, както и неправителствени организации с нестопанска цел, активни в сферата на журналистиката и медиите, упражняващи дейност в следните сектори: печатна и онлайн преса, радио и подкаст предавания, телевизия и др. Допустими са и кандидатури и от медийни асоциации и фондове, както и от образователни организации, фокусиращи се върху обучаването на професионалисти в сектора.

  Предложенията трябва да се подават от консорциум от най-малко 3 организации от 3 различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.

  Кандидатите (ръководителят и партньорите на проекта) трябва да бъдат активни в сектора и да бъдат законово установени в една от страните, участващи в подпрограмата „Култура“ на програма „Творческа Европа“. Участниците в проекта трябва да бъдат юридически лица. Ръководителят на проекта трябва да бъде организация, която е юридически регистрирана поне от две години преди крайния срок за подаване на проекта.

  Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ.

  За повече информация относно критериите за участие, моля посетете официалната публикация на конкурса във „Funding & Тenders“ портала тук.

 • Какъв е размерът на финансирането?

  Общият бюджет на отворената покана е на стойност 7 500 000 евро.

 • Как да кандидатствате?

  Всички предложения се подават онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

  Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn портала, за да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират организацията си в “Funding and Tenders Portal”.

  Следва прикачване на кандидатурата (която не бива да надвишава 70 страници) в четири стъпки.

  Заявления на хартиен носител НЕ се приемат.

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.