"BDC Discoveries" на "Balkan Documentary Center" е една от подкрепените тренингови програми.

Таланти и умения (Тренинг)

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-TRAINING
Краен срок: 26/08/2021 18:00
Публикувано на: 01/06/2021
 • Какво финансира конкурсът?

  Целта на конкурса е да подкрепи и насърчи развитието на таланта и уменията на професионалистите от аудиовизулния сектор, да засили техния професионален капацитет и да ги адаптира към новите творчески процеси и бизнес модели с цел максималното използване на възможностите на дигиталните иновации от творческата верига.

  Дейностите трябва да подсилят капацитета и търговския потенциал на дигиталния преход във всички формати и всички платформи. Особено внимание ще се обърне на придобиването на предприемачески способности, познаване на пазара и дигиталните технологии, анализ на данни, устойчиви бизнес модели, интернационализация, маркетинг, промоция, развиване на публика, реставрация на филмово наследство, зелена индустрия.

 • Кои са допустимите кандидати?

  Допустимите кандидати (бенефициери и свързани с проекта компании) трябва да отговарят на следните условия:

  Да бъдат юридически лица – регистрирани в в една от допустимите страни:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.
  • Регистрирани в страна участваща в подпрограма МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани от лица, чиято националост е от тези страни. За компании вписани в търговски регистри ще се взима предвид страната на съответната стокова борса за определяне на националността.
 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 8 000 000 Евро.

  Грантовете по конкурса представляват бюджетно базирани суми, т.нар. „Budget based sums“ и достигат до 80% от допустимите разходи по проекта.

  Началото и продължителността на проекта ще бъдат фиксирани в договор, като датата за начало принципно следва датата на подписване на договора. В извънредни случаи може да бъде приложена ретроактивност, но не по късно от 1 януари 2021г.

  Продължителността на проекта е 12 месеца ( възможно е удължаване на този период единствено при доказани причини и с подписване на анекс към договора).

 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

   

  NB: Възможно е някои от апликационните форми все още да не са генерирани.