Снимка от семинар на тренинговата програма "Docu rough cut boutique" в София.

Тренинг

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: 09/2018
Краен срок: 26/04/2018 13:00
Публикувано на: 05/11/2019
 • Какво финансираме?

  Обучителни дейности, които са насочени към развитие на капацитета на аудиовизуалните специалисти да разберат и интегрират европейско и международно измерение в своята работа чрез подобряване на експертния опит в следните области:

  • Развитие на аудитория, маркетинг, промоция, нови начини на разпространение и експлоатация, включително тези, които разчитат на най-новите цифрови технологии и начини за достигане до млада аудитория
  • Финансовото и търговско управление с оглед увеличаване на капацитета за достъп до финанси, финансови инструменти и нови бизнес модели
  • Разработка и производство на аудиовизуални произведения, включително иновации в разработването на съдържание (нови разкази, нови формати), споделяне на знания и възможности за работа в мрежа
  • Интегриране на възможностите, предлагани от цифровите технологии, за да се гарантира адаптиране към най-новите пазарни развития.

  Дейностите могат да бъдат под формата на семинари и / или онлайн обучителни сесии и инструменти за разпространение чрез използване на доказани или тестови иновативни методи за обучение, преподаване и коучинг, като се използват най-новите цифрови технологии.

 • Кой може да кандидатства?

  Обучители (компании), които целят да предоставят обучение за професионалисти от филмовата и телевизионната индустрия.

  Кандидатите трябва да бъдат юридически лица, установени и активни в една или повече от страните, участващи в подпрограма МЕДИА и които са мажоритарна собственост на граждани от тези страни.

 • Към кого трябва да са насочени тренинговите дейности?

  Дейностите трябва да са насочени към професионалисти от аудиовизуалната индустрия, по-специално:

  Продуценти, режисьори, писатели, сценаристи, редактори, дистрибутори, изложители, търговски агенти, нови доставчици на медийно съдържание, професионалисти от анимационната индустрия, професионалисти от постпродукционната област.

  Специалисти от юридически, банков или финансов сектор, които работят с аудиовизуалната индустрия, също са допустими целеви групи.

  Повечето участници трябва да са от гражданство, различно от това на кандидата.

  Обучителните дейности могат да бъдат отворени за участници от страни, които не участват в подпрограмата МЕДИА. Тези участници обаче не трябва да представляват повече от:

  20% от участниците за европейски действия

  35-50% от участниците за международни действия

  Стипендиите трябва да представляват най-малко 15% от общия брой участници и да покриват поне таксите за участие. Те трябва да бъдат разпределени между участници от страни с нисък производствен капацитет.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Годишният бюджет за тази схема през 2018 г. беше 7,5 милиона евро. EACEA финансира 49 проекта.

  Безвъзмездните средства са ограничени до максимален процент на съфинансиране 60% от общите допустими разходи за европейски действия и 80% от общите допустими разходи за международни действия.

 • Как да кандидатствате?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя идентификационен код на участника (PIC), като регистрират своя  ECAS  акаунт и въведат информация за компанията в портала на участниците.

  След като се регистрирате, можете да изтеглите електронната форма и да започнете да процеса по кандидатстване. Повече подробности могат да бъдат намерени и в ръководството за кандидатстващи за тази схема.

 • Как ще бъде оценен проектът?

  Апликациите се оценяват централно от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с помощта на експерти от индустрията, работещи в съответна област.

  Ръководството за експерти от последния конкурс направлението обяснява как се присъждат точки.

  Моля, имайте предвид, че безвъзмездните средства през 2018 г. бяха отпуснати като тригодишни рамкови споразумения за партньорство (FPA) и така следващата възможност за новите кандидати да подадат предложение ще бъде по програмата-приемник на Творческа Европа през 2021 г.

 • Насоки за кандидатстване и необходими документи.

  Официалната покана за кандидатстване по този конкурс, можете да видите тук.

  Насоки за кандидатстване:
  Общи насоки за кандидатстване
  Специфични насоки за кандидатстване

  Към електронната форма трябва да бъдат приложени следните документи:

  Повече подробности можете да намерите и в Ръководството за кандидатстващи, както и в Ръководството за попълване на E-form.