Culture Moves Europe – второ издание

Публикувано на 4/10/2023
от ced.bulgariaПрограмата за подкрепа на международна мобилност – Culture Moves Europe отново отваря своя конкурс за подкрепа на индивидуални и малки групови пътувания. Втората покана е насочена към творци и професионалисти в областта на културата, работещи в следните сектори: музика, литература, архитектура, културно наследство, дизайн и моден дизайн, визуални изкуства и сценични изкуства. С помощта на Culture Moves Europe творци и професионалисти в областта на културата да осъществят проект с партньор по техен избор в друга държава от „Творческа Европа“. Поканата е отворена за отделни лица и групи до 5 души, които желаят да реализират проекти с продължителност от 7 до 60 дни за отделните лица и от 7 до 21 дни за групите. Безвъзмездните средства допринасят за покриване на пътните и дневните разходи и предлагат допълнителни добавки в зависимост от индивидуалното положение на бенефициентите.

Артистите и професионалистите в областта на културата могат да кандидатстват с предложение за осъществяване на проект с партньор по техен избор в държава от програма „Творческа Европа“, която не е тяхната държава на пребиваване.

Проектът трябва да преследва две от следните цели:

 • проучване: провеждане на творчески и художествени изследвания, проучване, вдъхновение и работа по конкретна тема или нова концепция
 • да създава: да участва в творчески процес, целящ създаването на ново произведение на изкуството/културата
 • да се учи: да се повишат компетенциите и уменията на участниците чрез неформално обучение или сътрудничество със специалист
 • да се свърже: да развие професионална мрежа, да укрепи професионалното развитие на участниците, да се ангажира с нови публики

Партньорът може да бъде например колега артист, организация или място в страната на дестинацията. Кандидатите трябва да представят доказателство за сътрудничество в процеса на кандидатстване.

Възможно е да се кандидатства индивидуално или като група от максимум пет души.

Проектите могат да бъдат с продължителност:

 • от 7 до 60 дни за индивидуални участници
 • от 7 до 21 дни за групи

Продължителността на проекта съответства на броя на дните, прекарани в страната на местоназначение за изпълнение на проекта. Времето за пътуване не се взема предвид при изчисляването на безвъзмездните средства.

Моля, обърнете внимание, че е възможно да се пътува само до една дестинация и че мобилността не може да бъде прекъсвана. За групови проекти всички членове на групата трябва да бъдат на мястото на дестинацията през целия период на изпълнение на проекта.

Важно: Безвъзмездните средства за мобилност в рамките на проекта „Culture Moves Europe“ не могат да се използват само за представяне на вече създадена работа. Няма да бъдат разглеждани проекти, които просто предлагат например изложба или представяне на вече създадено произведение. Culture Moves Europe и тези безвъзмездни средства съществуват, за да насърчават създаването, обмена, връзките и ползотворното учене през границите.

За какво се полагат безвъзмездните средства?


Безвъзмездните средства се състоят от пътни, дневни и индивидуални добавки. Изчисленията на безвъзмездните средства се правят специално за всеки бенефициент въз основа на неговия проект и лична ситуация.

 • Дневни в размер от 75 евро на човек на ден. Това е вноска за настаняване, храна, наемане на оборудване, местен транспорт и др.
 • Подкрепа за пътуване – на разстояние под 5 000 км: 350 EUR на човек за двупосочно пътуване, при разстояние над 5 000 км: 700 евро на човек в двете посоки.

За кратки разстояния под 600 км пътуването със самолет се разрешава само в изключителни и добре обосновани случаи:

 • за лица с увреждания
 • за пътуване от или до остров без фериботни връзки
 • поради форсмажорни обстоятелства или тежки лични обстоятелства

Допълнителна подкрепа за пътуването се прилага и в следните случаи:

 • Отвъдморски страни и територии или най-отдалечени региони -€150 на човек за пътуване от или до отвъдморски страни и територии или най-отдалечени региони.
 • Доплащане за виза – 80 EUR на човек за разходи, свързани с визови процедури.
 • Семейно доплащане – 100 евро на човек за лица с деца на възраст под 10 години. Сумата е фиксирана, независимо от броя на децата.
 • Помощ за хора с увреждания – до 100% от пътните и дневните надбавки на лице. За хора, чиито увреждания влияят на способността им да изпълняват проекта за мобилност. Бюджетът се съгласува с екипа на Culture Moves Europe в зависимост от индивидуалните нужди.

Добавките могат да се добавят кумулативно: едно лице може да получи няколко добавки едновременно. Ще бъдат поискани обосновка и доказателство за необходимите допълнения.

Какви са критериите за подбор?


Кандидатурата ще бъде оценена въз основа на следните критерии:

 • Каква е целта на кандидата(ите) и защо мобилността е от значение?
 • Планиран ли е проектът по подходящ начин (с международен партньор, продължителност и т.н.)?
 • Какво ще бъде дългосрочното положително въздействие на проекта?
 • Взети ли са под внимание аспектите на устойчивостта (напр. транспортни средства, използвани материали и т.н.)

График и процес на кандидатстване

В рамките на действието за индивидуална мобилност Culture Moves Europe се откриват три текущи покани за представяне на предложения между октомври 2022 г. и януари 2025 г.

Първа покана: от 10 октомври 2022 г. до 31 май 2023 г.

Втора покана: от 2 октомври 2023 г. до 31 май 2024 г.

Трета покана: от есента на 2024 г. до зимата на 2024 г.

Поканата за индивидуална мобилност е текуща покана – това означава, че заявленията се оценяват и безвъзмездните средства се отпускат всеки месец. Въз основа на предишен опит много хора изчакват до последния краен срок, за да подадат заявленията си, което води до засилена конкуренция. Ето защо се насърчава изпращането на заявления за по-ранни крайни срокове. Проектът за мобилност може да се осъществи по всяко време в рамките на 12-те месеца след подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Препоръчваме обаче заявленията да се изпращат поне четири месеца преди началото на мобилността.

Език на заявлението


Всички процеси на Culture Moves Europe се извършват на английски език, включително кандидатстването, договорът и отчетът за дейността. Езиковите умения обаче не се оценяват при оценката на проекта и кандидатите могат да използват онлайн инструменти за превод.

Повторно кандидатстване


Моля, имайте предвид, че кандидатите могат да получат само една безвъзмездна помощ по програма „Culture Moves Europe“ в рамките на индивидуално действие за мобилност. Ако не бъдат избрани, те могат да кандидатстват отново по време на следващата покана за представяне на предложения, но само веднъж за всяка покана за представяне на предложения, независимо че са част от група или кандидатстват индивидуално. За повече информация вижте нашите често задавани въпроси.

Отчетност


В срок от 30 дни след изпълнението на проекта получателите на безвъзмездни средства трябва да представят отчет за дейността. Това е онлайн въпросник, ясен и прост, подобно на формуляра за кандидатстване. В доклада за дейността бенефициентите трябва да разсъждават върху своя опит и да представят някои прозрения за изпълнението на своя проект за мобилност. Освен това бенефициентите трябва да включат документи, които доказват, че мобилността е била осъществена, например билети за транспорт, искания за визи, хотелски резервации и т.н., както и доказателство за завръщане в мястото на законно пребиваване.

Как мога да кандидатствам?


Процесът на кандидатстване е лесен и ясен, но преди да кандидатствате, моля, прочетете внимателно документа с поканата. В него ще намерите цялата необходима информация. Тъй като Гьоте-институт е институцията, която изпълнява програмата „Culture Moves Europe“, кандидатурите се обработват чрез портала за кандидатстване на Гьоте.