„Преводачи на корицата: мултилингвизъм и превод“

Публикувано на 4/5/2022
от Хелиана Велинова

Докладът „Преводачи на корицата: мултилингвизъм и превод“, публикуван в началото на годината, дава препоръки как да се укрепи европейската преводаческа индустрия и да се увеличи тиражът на книги в Европа и извън нея.

Фокусът на изследването, възложено от Съвета на Европейския съюз на екип от експерти от различни държави-членки, е върху превода на литература в Европа, но също така се обръща внимание и на темата за превода в сферата на аудиовизуалните произведения и театъра. Докладът включват и препоръки как публичните институции могат да стимулират превода и популяризирането на европейски книги и посочва, че „в многоезична среда преводът е ключов за осигуряване на по-широк достъп до европейско съдържание“.

„Мотото на Европейския съюз е „Единство в многообразието“ и хората, които насърчават и промотират нашето единство чрез своята работа, трябва да получат необходимото признание и подкрепа, за да могат да работят и съхранят професията си. Европа дължи културното си изобилие на мултилингвизма си и на своето езиково и културно многообразие. Преводът играе ключова роля за споделянето на това богатство и неговата достъпност на континента и отвъд него“, се отбелязва в увода на проучването.

Отчитайки факта, че в Европа има над 60 езика, като 24 от тях са официални езици на ЕС, авторите на доклада проучват и оценява съществуващите в момента механизми за подкрепа на превода, отличават най-добрите практики и отправя конкретни предложения за цялостно подобрение на ситуацията, както и за начините, по които публичното финансиране за превод може да подобри циркулацията на преводна литература в Европа. 

Gabriel Sollmann | Unsplash

Популяризиране на професията преводач

Докладът препоръчва да се работи в посока популяризирането на преводаческата професия чрез предоставяне на повече възможности за обучение, укрепване на (професионалните) асоциации на преводачите и подобряване на възнагражденията и условията на труд чрез възможностите, предлагани от новата Директива за цифров единен пазар.

Както става ясно и от заглавието на доклада, преводачите се нуждаят от по-голяма видимост и признание и трябва да се предприемат действия за насърчаване на по-голямо многообразие и приобщаване в сектора.

Повече финансиране и сътрудничество в преводаческия сектор и популяризирането на европейски книги

Докладът препоръчва да има повече публично финансиране за преводи, така че издателите да изпълняват по-голям брой проекти и справедливо да възнаграждават преводачите, работещи по тях.

Платформите за публична подкрепа да имат цялостен подход и да обхващат цялата верига – от авторите до разпространителите на книги. Докладът препоръчва насърчаването на ангажираността на националните публични институции за по-тясно сътрудничество на европейско равнище, например чрез дейности за популяризиране на книги в различни държави и хармонизиран подход към събирането на данни.

Сред стъпки, с които може да се постигне подобряване на ситуацията според авторите са конкретни мерки, между които:

  • Представяне на професията преводач като възможност за професионално развитие още в училище.
  • Насърчаване на изучаването на чужди езици от ранна детска възраст.
  • Подобряване на образователните възможности пред бъдещите преводачи посредство запазването и развитието на бакалавърски програми по отделните езици, както и магистърски програми по превод.
  • Включване в образованието на дисцпилини като предприемачество и машинен превод.
  • Насърчаване на мобилност и сътрудничество между университетите. 
  • Осигуряване на възможности за продължаващо професионално усъвършенстване на млади и вече наложили се преводачи. 
  • Подобряване на социалния статус на преводачите и условията им на труд. 
  • Обръщане на внимание на все по-специфичната работа на аудиовизуалните и театралните преводачи.