ПРОГРАМА
„ТВОРЧЕСКА
ЕВРОПА“

„Творческа Европа“ е програма на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор. От 2021 г. до 2027 г. програмата разполага с 2,44 милиарда евро за подкрепа на проекти, с цел достигане до нови публики, насърчаване на обмена на умения и знания и укрепването на капацитета на културните и творческите организации.

Със своите три подпрограми – „Култура“, „МЕДИА“ и междусекторното направление, „Творческа Европа“ има за цел да: засили артистичното и културното сътрудничество на европейско ниво;насърчи на конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта на европейския аудиовизуален сектор;насърчи на междусекторни иновационни и съвместни действия, включително подкрепа за медийна грамотност, независима и плуралистична медийна среда за новини.

БЮРО „ТВОРЧЕСКА
ЕВРОПА“ – БЪЛГАРИЯ

Екипите на Бюро „Творческа Европа“ – България предоставят информация за условията, критериите и финансовите възможности на програмата. Можете да се свържете с нас по телефон, имейл или да уговорите лична среща с нас в офиса ни.

Екипите на Бюрото популяризират програмата като организират различни информационни събития и обучения, поддържат актуални интернет страница, фейсбук страница, инстаграм и изпраща електронен бюлетин до всички свои контакти.

Бюрото разполага с два офиса за двете подпрограми – офис „Култура“ в Министерство на културата и офис „МЕДИА“ в Националния филмов център в София.

Основни
цели на БЮРО
„ТВОРЧЕСКА
ЕВРОПА“ –
БЪЛГАРИЯ

Да осигурим необходимата информация и помощ на кандидатите, които желаят да участват в обявените конкурсни сесии на програма „Творческа Европа“.

Да насочваме професионалистите и организциите както към националните възможности за подкрепа, така и към тези на Европейския съюз.

Да представяме програма „Творческа Европа“ по време на информационни срещи, международни, национални и регионални конференции и събития, да публикуваме периодично информационен бюлетин и да поддържаме актуална интернет страница.

Да поддържаме връзка с националните медии и да ги информираме своевременно за обявените конкурсни сесии и успешно реализираните проекти в България.

Екипите на подпрограма МЕДИА и подпрограма „Култура“ не са оторизирани да участват в изготвянето на проектни предложения – формулиране на концепция, формиране на бюджети или планиране на конкретни дейности на желаещите да участват по програмата.

Екипите на подпрограма МЕДИА и подпрограма „Култура“ в София нямат отношение към вземането на решения за финансирането на проектите.

Проектните предложения се оценяват от експерти по програмата в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия в Брюксел.

На кого
помагаме?

Подпрограма „Култура“ подкрепя проекти в сферата на културата, творчеството и културното наследство, които насърчават сътрудничеството между организации, активни в следните области:

 • Визуални изкуства  
 • Фотография
 • Танц
 • Театър
 • Пърформанс
 • Музика
 • Култуно наследство
 • Архитектура
 • Дизайн
 • Цирк
 • Фестивали
 • Мода
 • Литература
 • Мултидисциплинарни проекти

Контакт с нас

офис Култура
Бюро „Творческа Европа“ България
c/o Министерство на културата

Адрес:
гр. София 1000, бул. „Александър Стамболийски“ № 17

Онлайн:
contact@creativeeurope.bg ced.bulgaria@gmail.com facebook.com/CreativeEurope.bg
Тел.(02) 940 08 95; (02) 940 09 00

ДЕСИСЛАВА ПАНЧЕВА
ръководител на офис „Култура“

МАРГАРИТА КАЛОЯНОВА
координатор