Програма
„Творческа
Европа“

„Творческа Европа“ е програма на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор. От 2021 г. до 2027 г. програмата разполага с 2,44 милиарда евро за подкрепа на проекти, с цел достигане до нови публики, насърчаване на обмена на умения и знания и укрепването на капацитета на културните и творческите организации.

Със своите три подпрограми – „Култура“, „МЕДИА“ и междусекторното направление, „Творческа Европа“ има за цел да: засили артистичното и културното сътрудничество на европейско ниво;насърчи на конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта на европейския аудиовизуален сектор;насърчи на междусекторни иновационни и съвместни действия, включително подкрепа за медийна грамотност, независима и плуралистична медийна среда за новини.

Бюро „Творческа
Европа“ – България

Екипът на Бюро „Творческа Европа“ България предоставя информация за условията, критериите и финансовите възможности на програмата. Можете да се свържете с нас по телефон, имейл или да уговорите с нас лична среща в офиса ни.

Екипът на Бюрото популяризира програмата, като организира различни информационни събития и обучения, поддържа актуални интернет страница, фейсбук страница, инстаграм и изпраща електронен бюлетин до всички свои контакти.

За двете подпрограми Бюрото разполага с два офиса – офис „Култура“ в Национален фонд Култура и офис „МЕДИА“ в Националния филмов център в София.

Основни
цели на БЮРО „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ – БЪЛГАРИЯ

Да осигурим необходимата информация и помощ на кандидатите, които желаят да участват в обявените конкурсни сесии на програма „Творческа Европа“.

Да насочваме професионалистите и организциите както към националните възможности за подкрепа, така и към тези на Европейския съюз.

Да представяме програма „Творческа Европа“ по време на информационни срещи, международни, национални и регионални конференции и събития, да публикуваме периодично информационен бюлетин и да поддържаме актуална интернет страница.

Да поддържаме връзка с националните медии и да ги информираме своевременно за обявените конкурсни сесии и успешно реализираните проекти в България.

Екипите на подпрограма МЕДИА и подпрограма „Култура“ не са оторизирани да участват в изготвянето на проектни предложения – формулиране на концепция, формиране на бюджети или планиране на конкретни дейности на желаещите да участват по програмата.

Екипите на подпрограма МЕДИА и подпрограма „Култура“ в София нямат отношение към вземането на решения за финансирането на проектите.

Проектните предложения се оценяват от експерти по програмата в Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA) на Европейската комисия в Брюксел.

На кого
помага МЕДИА?

Подпрограма МЕДИА подкрепя организации, работещи в сферата на киното, телевизията и новите медии и предлага възможности за финансиране, обучение и работа в мрежа за:

 • Продуценти
 • Разработчици на видео игри
 • Дистрибутори
 • Търговски посредници
 • Аудиовизуален тренинг
 • Организатори на фестивали
 • Пазари и мрежи
 • Филмово образование
 • Киносалони

На кого
помага КУЛТУРА?

Подпрограма „Култура“ подкрепя проекти в сферата на културата, творчеството и културното наследство, които насърчават сътрудничеството между организации, активни в следните области:

 • Визуални изкуства  
 • Фотография
 • Танц
 • Театър
 • Пърформанс
 • Музика
 • Култуно наследство
 • Архитектура
 • Дизайн
 • Цирк
 • Фестивали
 • Мода
 • Литература
 • Мултидисциплинарни проекти

КОНТАКТ С НАС

офис МЕДИА
Бюро „Творческа Европа“ България
c/o Национален филмов център

Адрес:
бул. „Дондуков” 2a, ет. 8, София 1000

КАМЕН БАЛКАНСКИ
Директор на Бюро Творческа Европа
България, офис МЕДИА

тел.(02) 915 08 25

ВАСИЛ НИКОЛОВ
Координатор в Бюро Творческа Европа
България, офис МЕДИА

тел.(02) 915 08 25

офис Култура
Бюро „Творческа Европа“ България
c/o Национален фонд „Култура“

Адрес:
София 1756 ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, ет.3

ДЕСИСЛАВА ПАНЧЕВА
ръководител на офис „Култура“
ced.bulgaria@gmail.com
тел. 088 228 0866