Програма
„Творческа
Европа“

„Творческа Европа“ е програма на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор. От 2014 г. до 2020 г. са отпуснати 1,46 милиарда евро в подкрепа на европейски проекти, с цел достигане до нови публики, насърчаване на обмена на умения и знания и укрепването на капациетета на културните и творческите организации.

От началото на 2014 г. „Творческа Европа“ обединява подпрограма „Култура“, която осигурява финансиране за културните и творческите сектори, и подпрограма „MEДИА“, която инвестира в развитие на кино и телевизионни филмови проекти и видео игри, подпомага фестивали, прави възможно разпространението на европейски филми чрез подкрепа за дистрибутори, акцентира върху филмовото образование и професионалния тренинг.

Бюро „Творческа
Европа“ – България

Екипът на Бюро „Творческа Европа“ България предоставя информация за условията и финансовите възможности по програмата. Можете да се свържете с нас по телефон, имейл или да уговорите с нас лична среща в офиса ни.

Екипът на Бюрото популяризира програмата, като организира различни информационни събития и обучения, поддържа актуални интернет страница, фейсбук страница, инстаграм и изпраща електронен бюлетин до всички свои контакти.

Бюрото ни работи в два офиса. Офис „Култура“ в Министерство на културата и офис „МЕДИА“ в Националния филмов център в София.

Основни
цели на БЮРО „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“ – БЪЛГАРИЯ

Да осигурим необходимата информация и помощ на кандидатите, които желаят да участват в обявените конкурсни сесии на програма „Творческа Европа“.

Да насочваме професионалистите и организциите както към националните възможности за подкрепа, така и към тези на Европейския съюз.

Да представяме програма „Творческа Европа“ по време на информационни срещи, международни, национални и регионални конференции и събития, да публикуваме периодично информационен бюлетин и да поддържаме актуална интернет страница.

Да поддържаме връзка с националните медии и да ги информираме своевременно за обявените конкурсни сесии и успешно реализираните проекти в България.

Офисите на подпрограма МЕДИА и подпрограма „Култура“ в София не взимат решения по финансирането на проектите.

Проектните предложения се оценяват от експерти по програмата в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия в Брюксел.

На кого
помагаме?

Подпрограма МЕДИА подкрепя организации, работещи в сферата на киното, телевизията и новите медии и предлага възможности за финансиране, обучение и работа в мрежа за:

  • Продуценти
  • Разработчици на видео игри
  • Дистрибутори
  • Търговски посредници
  • Аудиовизуален тренинг
  • Организатори на фестивали
  • Пазари и мрежи
  • Филмово образование
  • Киносалони

КОНТАКТ С НАС

офис МЕДИА
Бюро „Творческа Европа“ България
c/o Национален филмов център

Адрес:
бул. „Дондуков” 2А, ет. 8, София 1000

КАМЕН БАЛКАНСКИ
Директор на Бюро Творческа Европа
България, офис МЕДИА

тел.(02) 915 08 25

ВАСИЛ НИКОЛОВ
Асистент в Бюро Творческа Европа
България, офис МЕДИА

тел.(02) 915 08 25