Програма
Творческа
Европа

„Творческа Европа“ е програма на Европейския съюз, която подкрепя културния, творческия и аудиовизуалния сектор. От 2021 г. до 2027 г. програмата разполага с 2,44 милиарда евро за подкрепа на проекти, с цел достигане до нови публики, насърчаване на обмена на умения и знания и укрепването на капацитета на културните и творческите организации.

Каква е
дейността на
Бюро
Творческа
Европа – БЪЛГАРИЯ?

Екипът на Бюро „Творческа Европа“ България предоставя информация за условията и финансовите възможности по програмата. Можете да се свържете с нас по телефон, имейл или да уговорите лична среща с нас в офиса ни.

Екипът на Бюрото популяризира програмата като организира различни информационни събития и обучения, поддържа актуални интернет страница, фейсбук страница, инстаграм и изпраща електронен бюлетин до всички свои контакти.

На кого
помагаме?

Подпрограма „Култура“ подкрепя проекти в сферата на културата, творчеството и културното наследство, които насърчават сътрудничеството между организации, активни в следните области:

 • Визуални изкуства  
 • Фотография
 • Танц
 • Театър
 • Пърформанс
 • Музика
 • Културно наследство
 • Архитектура
 • Дизайн
 • Цирк
 • Фестивали
 • Мода
 • Литература
 • Мултидисциплинарни проекти

Основни
цели

Да осигурим необходимата информация и помощ на кандидатите, които желаят да участват в обявените конкурсни сесии на програма „Творческа Европа“.

Да насочваме професионалистите и организциите както към националните възможности за подкрепа, така и към тези на Европейския съюз.

Да представяме програма „Творческа Европа“ по време на информационни срещи, международни, национални и регионални конференции и събития, да публикуваме периодично информационен бюлетин и да поддържаме актуална интернет страница.

Да поддържаме връзка с националните медии и да ги информираме своевременно за обявените конкурсни сесии и успешно реализираните проекти в България.

Офисите на подпрограма МЕДИА и подпрограма „Култура“ в София не взимат решения по финансирането на проектите.

Проектните предложения се оценяват от експерти по програмата в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия в Брюксел.

Контакт с нас

офис „Култура“
Бюро „Творческа Европа“ България
c/o Национален фонд „Култура“

Адрес:
София 1756 ж.к. Изток, ул. „Лъчезар Станчев“ № 7, ет.3

Онлайн:
ced.bulgaria@gmail.com facebook.com/CreativeEurope.bg

ДЕСИСЛАВА ПАНЧЕВА
ръководител на офис „Култура“
ced.bulgaria@gmail.com
тел. 088 228 0866

На кого
помагаме?

Подпрограма МЕДИА подкрепя организации, работещи в сферата на киното, телевизията и новините, медиите, и предлага възможности за финансиране, обучение и работа в мрежа за:

 • Продуценти
 • Разработчици на видео игри
 • Дистрибутори
 • Търговски посредници
 • Аудиовизуален тренинг
 • Организатори на фестивали
 • Пазари и мрежи
 • Филмово образование
 • Киносалони

Основни
цели:

Да осигурим необходимата информация и помощ на кандидатите, които желаят да участват в обявените конкурсни сесии на програма „Творческа Европа“.

Да насочваме професионалистите и организциите както към националните възможности за подкрепа, така и към тези на Европейския съюз.

Да представяме програма „Творческа Европа“ по време на информационни срещи, международни, национални и регионални конференции и събития, да публикуваме периодично информационен бюлетин и да поддържаме актуална интернет страница.

Да поддържаме връзка с националните медии и да ги информираме своевременно за обявените конкурсни сесии и успешно реализираните проекти в България.

Офисите на подпрограма МЕДИА и подпрограма „Култура“ в София не взимат решения по финансирането на проектите.

Проектните предложения се оценяват от експерти по програмата в Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) в Брюксел.

Контакт с нас

офис МЕДИА
Бюро „Творческа Европа“ България
c/o Национален филмов център

Адрес:
гр. София 1000, бул. „Дондуков” 2А,
последен етаж

КАМЕН БАЛКАНСКИ
Директор на Бюро Творческа Европа
България, офис МЕДИА

тел.(02) 915 08 25

ВАСИЛ НИКОЛОВ
Асистент в Бюро Творческа Европа
България, офис МЕДИА

тел.(02) 915 08 25