Co-Development

 • Какво финансира конкурсът?

  Конкурсът подкрепя съвместното развитие на адиовизуални творби (игрални филми, сериали, документални филми, анимация) от поне двама независими европейски продуцентски компании.

  Целта на подкрепата в този конкурс е да се насърчи сътрудничеството между европейски продуцентски компании, които развиват проекти със силен международен търговски потенциал. Конкурсът цели и развитието на таланти, компетентност и умения, стимулиране на трансграничното сътрудничество, мобилност и иновации при развитието и производството на европейски аудиовизуални произведения, посредством насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки с различен аудиовизуален производствен капацитет.

 • Кои са допустимите кандидати и дейности?

  Допустимите кандидати (бенефициери и свързани с проекта компании) трябва да отговарят на следните условия:

  Да бъдат юридически лица – регистрирани в в една от допустимите страни:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.
  • Регистрирани в страна участваща в подпрограма МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани от лица, чиято националост е от тези страни. За компании вписани в търговски регистри ще се взима предвид страната на съответната стокова борса за определяне на националността.

  Координаторът на проекта трябва да бъде независима европейска аудиовизуална продуцентска компания, която  е произвела и разпространила международно в поне три страни поне една своя  продукция от 2017 г. насам (с минимална продължителност 24 мин).

  Програма Творческа Европа МЕДИА  публикува годишно конкурси (покана за представяне на проекти) за Пакетно финансиране, Мини пакетно финансиране и Co-Development. Кандидатите могат да представят само един проект в един от изброените конкурси. Съществува възможност компании, които вече са кандидатствали по някои от гореизброените конкурси да кандидатстват като партньор по проект за конкурса за Co-Development.

   

  Дейностите, които ще бъдат подкрепени от конкурса са:

  • Дейности по съвместното развитие на аудиовизуални проекти – игрални филми, анимационни филми или документални филми.
  • Проектът трябва да е предназначен за търговско разпространение – кино показ, телевизионно излъчване или разпространение в дигитални платформи/мутиплатформи.
  • Проектът трябва да бъде съвместно развит (co-developed) между минимум две независими европейски продуцентски компании, подписали договор за съвместно развитие, уточняващ ясно разпределението на дейностите и общата работа в творческия процес.
  • Специално внимание ще бъде обърнато на кандидатурите, включили адекватни стратегии за осигуряване на по-устойчива и по-екосъобразна индустрия и за осигуряване на баланс между половете, инклузвиност, разнообразие и представителство.
 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 6 500 000 Евро.

  Безвъзмездната подкрепа по конкурса е на основата на фиксирани суми, т.нар. „Lump sums“.

  Максималната сума за зависи от броя допустими бенефициенти, които са част от кандидатстващия консорциум. Ако кандидатурата е подадена от консорциум двама допустими бенефициенти (координатор + партньор), максималата подкрепа е 120 000 евро. За всеки допълнителен допустим бенефициент максималната подкрепа се увеличава с 60 000 EUR.

  При съвместно развитие на телевизионни сериали с планиран производствен бюджет от 20 милиона евро и повече, максималната финансова подкрепа за консорциум от двама бенефициенти е 200 000 евро, като се увеличава със 100 000 евро при допълнителен допустим бенефициент.

  Максималният процент на съфинансиране, отпускан на базата на прогнозния бюджет, е 70%.

  Началото и продължителността на проекта ще бъдат фиксирани в договор, като датата за начало следва датата на подписване на договора. В извънредни случаи може да бъде приложена ретроактивност.

  Продължителността на проекта не бива да надвишава 30 месеца (възможно е удължаване на този период единствено при доказани причини и с подписване на анекс към договора).

 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  „EU LOGIN“ и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  След като кандидатът е създал своя профил, той може да започне процесa по кандидатстване като отиде на официалната публикация на конкурса и генерира електронен формулар за кандидатстване, като натисне бутонът Start Submission.