Co-Development

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-CODEV
Краен срок: 17/11/2021 18:00
Публикувано на: 09/06/2021
 • Какво финансира конкурсът?

  В рамките на една от основните цели на прогрмата – да промотира иновациите, конкурентноспособността и мащабността на европейския аудиовизуален сектор, един от основните приоритети на подпрограма МЕДИА е:

  • Подкрепа на талантите, компетентностите и уменията, а така също и стимулирането на трансграничното сътрудничество, мобилността,  иновациите в творчеството и продуцирането на европейски аудиовизуални творби, насърчаването на съвместната работа между държавите членки с различен производствен капацитет.

   

  Конкурсът подкрепя:

  • Развитието на адиовизуални творби от независими европейски продуцентски компании в различни филмови формати и видове (игрално, късометражно, сериали, документално, сценарно-базирани видеоигри)  и жанрове, насочени към различни видове публикавключително детска и младежка.

   

  Целта на подкрепата в този конкурс е:

  • Да се подкрепи сътрудничеството между европейски продуцентски компании, които развиват проекти със силен международен потенциал.

   

  Дейности, които ще бъдат подкрепени:

  • Предоставяне на подкрепа за развитието на единичен проект предназначен за търговско разпространение в кина, телевизии или комерсиални дигитални платформи/мутиплатформи в следните категории: анимация, документални и игрални филми. Проектът трябва да бъде съвместно развит (co-developed) между минимум две независими европейски продуцентски компании, подписали договор за съвместно развитие, уточняващ ясно разпределението на дейностите и общата работа в творческия процес.
  • Целта е да се предоставят средства на аудиовизуални продуцентски компании за развитието на високостойностни творби, показващи културното многообразие и с широк международен потенциал. Компаниите се поощряват да развиват силно и новаторско сътрудничество в творчеството и финансирането, както и в развитието на маркетинговите и дистрибуционни стратегии извън фазата на „развитие“, подобряващи потенциала за достигане на публики на европейско и международно равнище.
  • Специално внимание ще бъде обърнато на кандидатурите, включили адекватни стратегии за осигуряване на по-устойчива и по-екосъобразна индустрия и за осигуряване на баланс между половете, инклузвиност, разнообразие и представителство.

 • Кои са допустимите кандидати?

  Допустимите кандидати (бенефициери и свързани с проекта компании) трябва да отговарят на следните условия:

  Да бъдат юридически лица – регистрирани в в една от допустимите страни:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.
  • Регистрирани в страна участваща в подпрограма МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани от лица, чиято националост е от тези страни. За компании вписани в търговски регистри ще се взима предвид страната на съответната стокова борса за определяне на националността.

  Координаторът на проекта (проектния лидер) трябва да бъде независима европейска аудиовизуална продуцентска компания, която може да  докаже, че е произвела и разпространила международно в поне три страни поне една своя  продукция от 2014 г. насам.

  Програма Творческа Европа МЕДИА  публикува годишно конкурси (покана за представяне на проекти) за Пакетно финансиране, Мини пакетно финансиране и Co-Development. Кандидатите могат да представят само един проект в един от изброените конкурси. Възможно е една и съща компания да участва и като партньор в проект в конкурса за Co-Development.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 5 000 000 Евро.

  Грантовете по конкурса представляват фиксирани суми, т.нар. „Lump sums“.

  Максималната сума за допустим кандидат (координатор и партньор) е 60 000 евро с изключение на проекти за ТВ сериали с производствен бюджет над 20 млн евро, при които максималната сума на гранта може да достигне 100 000 евро. Максималният процент на съфинансиране е 50%.

  Началото и продължителността на проекта ще бъдат фиксирани в договор, като датата за начало принципно следва датата на подписване на договора. В извънредни случаи може да бъде приложена ретроактивност, но не по късно от 1 януари 2021г.

  Продължителността на проекта нормално е 30 месеца (възможно е удължаване на този период единствено при доказани причини и с подписване на анекс към договора)

 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

   

  NB: Възможно е някои от апликационните форми все още да не са генерирани.