Co-Development

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2023-CODEV
Краен срок: 26/04/2023 18:00
Публикувано на: 25/11/2022
 • Какво финансира конкурсът?

  Конкурсът подкрепя съвместното развитие на адиовизуални творби (игрални филми, сериали, документални филми, анимация) от поне двама независими европейски продуцентски компании.

  Целта на подкрепата в този конкурс е да се насърчи сътрудничеството между европейски продуцентски компании, които развиват проекти със силен международен търговски потенциал. Конкурсът цели и развитието на таланти, компетентност и умения, стимулиране на трансграничното сътрудничество, мобилност и иновации при развитието и производството на европейски аудиовизуални произведения, посредством насърчаване на сътрудничеството между държавите-членки с различен аудиовизуален производствен капацитет.

 • Кои са допустимите кандидати и дейности?

  Допустимите кандидати (бенефициери и свързани с проекта компании) трябва да отговарят на следните условия:

  Да бъдат юридически лица – регистрирани в в една от допустимите страни:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.
  • Регистрирани в страна участваща в подпрограма МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани от лица, чиято националост е от тези страни. За компании вписани в търговски регистри ще се взима предвид страната на съответната стокова борса за определяне на националността.

  Координаторът на проекта (проектният лидер) трябва да бъде независима европейска аудиовизуална продуцентска компания, която  е произвела и разпространила международно в поне три страни поне една своя  продукция от 2016 г. насам.

  Програма Творческа Европа МЕДИА  публикува годишно конкурси (покана за представяне на проекти) за Пакетно финансиране, Мини пакетно финансиране и Co-Development. Кандидатите могат да представят само един проект в един от изброените конкурси. Съществува възможност компании, които вече са кандидатствали по някои от гореизброените конкурси да кандидатстват като партньор по проект за конкурса за Co-Development.

   

  Дейностите, които ще бъдат подкрепени от конкурса са:

  • Дейности по съвместното развитие на аудиовизуални проекти – игрални филми, анимационни филми или документални филми.
  • Проектът трябва да е предназначен за търговско разпространение – кино показ, телевизионно излъчване или разпространение в дигитални платформи/мутиплатформи.
  • Проектът трябва да бъде съвместно развит (co-developed) между минимум две независими европейски продуцентски компании, подписали договор за съвместно развитие, уточняващ ясно разпределението на дейностите и общата работа в творческия процес.
  • Специално внимание ще бъде обърнато на кандидатурите, включили адекватни стратегии за осигуряване на по-устойчива и по-екосъобразна индустрия и за осигуряване на баланс между половете, инклузвиност, разнообразие и представителство.
 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 6 500 000 Евро.

  Безвъзмездната подкрепа по конкурса е на основата на фиксирани суми, т.нар. „Lump sums“.

  Максималната сума за допустим кандидат (координатор и партньор) е 60 000 евро с изключение на проекти за ТВ сериали с производствен бюджет над 20 млн евро, при които максималната сума на гранта може да достигне 100 000 евро. Максималният процент на съфинансиране, отпускан на базата на прогнозния бюджет, е 70%.

  Началото и продължителността на проекта ще бъдат фиксирани в договор, като датата за начало следва датата на подписване на договора. В извънредни случаи може да бъде приложена ретроактивност.

  Продължителността на проекта не бива да надвишава 30 месеца (възможно е удължаване на този период единствено при доказани причини и с подписване на анекс към договора).

 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  „EU LOGIN“ и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  След като кандидатът е създал своя профил, той може да започне процесa по кандидатстване като отиде на официалната публикация на конкурса и генерира електронен формулар за кандидатстване, като натисне бутонът Start Submission.