"KineDok" е подкрепена от програмата VOD платформа с участието на "Активист 38".

Европейски VOD платформи

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-VODNET
Краен срок: 05/10/2021 18:00
Публикувано на: 01/06/2021
 • Какво финансира конкурсът?

  В рамките на една от основните цели на прогрмата – да промотира иновациите, конкурентноспособността и мащабността на европейския аудиовизуален сектор, едни от основните приоритети на подпрограма МЕДИА са:

  • Подобряване на циркулацията и промоцията, онлайн и екранно разпространение на европейски аудиовизулни произведения в рамките на Европейския съюз и по света в условията на дигитална среда, вкл. чрез нови бизнес модели.
  • Да промотира европейски аудиовизуални произведения, включително такива от филмовото наследство, както и приобщаването е развиването на публики от всички възрасти и по-конкретно млади зрители в Европа и света.

  Целта на подкрепата в този конкурс е:

  • Да бъдат подкрепени Европейски оператори/платформи/мрежи които предоставят услугата Видео до поискване (Video on Demand (VOD) предлагащи в каталога си значителна част  европейски ненационални филми.

  Дейности, които ще се подкрепят:

  • Съвместни/общи трансгранични дейности с цел да се подобри конкурентността и привлекателността на европейските VOD платформи предлагащи в каталога си значителна част  европейски ненационални филми, както и да се повиши достъпът, видимостта, откриваемостта и значимостта на европейското съдържание за международната публика (европейска и световна).
  • Специално внимание ще бъде обърнато на кандидатурите, включили адекватни стратегии за осигуряване на по-устойчива и по-екосъобразна индустрия и за осигуряване на баланс между половете, инклузвиност, разнообразие и представителство.
 • Кои са допустимите кандидати?

  Допустимите кандидати (бенефициери и свързани с проекта компании) трябва да отговарят на следните условия:

  Да бъдат юридически лица – регистрирани в в една от допустимите страни:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.

  Кандидатурата трябва да бъде подадена от името на група от кандидати (консорциум) с поне три VOD компании регистрирани в поне 2 страни участващи в МЕДИА или от VOD платформа с капацитет да предложи своите услуги в поне 2 страни участващи в МЕДИА.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 4 000 000 Евро.

  Грантовете по конкурса представляват бюджетно базирани суми, т.нар. „Budget based sums“ и достигат до 60% от допустимите разходи по проекта.

  Началото и продължителността на проекта ще бъдат фиксирани в договор, като датата за начало принципно следва датата на подписване на договора. В извънредни случаи може да бъде приложена ретроактивност, но не по късно от 1 януари 2021г.

  Продължителността на проекта нормално е между 12 и 18 месеца (възможно е удължаване на този период единствено при доказани причини и с подписване на анекс към договора).

 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

   

  NB: Възможно е някои от апликационните форми все още да не са генерирани.