Момент от церемонията по връчване на наградите на София филм фест.

Филмови Фестивали

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: 26/2019
Краен срок: 21/05/2020 18:00
Публикувано на: 05/11/2019
 • Какво финансираме?

  Кандидатстването по този конкурс може да се извърши за едно или повече от следните действия:

  Действие 1 – Подкрепа за европейски филмови фестивали

  Действие 2 – Подкрепа за европейски мрежи от филмови фестивали

 • Кой може да кандидатства?

  Приемат се апликации от европейски организации (частни компании, организации с нестопанска цел, асоциации, благотворителни организации, фондации, общини / общински съвети и др.), които са създадени в страните, участващи в подпрограмата MEDIA и са мажоритарна собственост на граждани от тези страни.

  Действие 1 е отворено за еднолични бенефициери. Действие 2 е отворено за европейска мрежа, състояща се от координатор и минимум три организации-членки, които трябва да учредени в различни страни, участващи в програмата.

  За двете действия се приемат единствено кандидатури, подадени от отговарящи на условията организации, организиращи аудиовизуални фестивали в страни, участващи в подпрограма MEDIA. Аудиовизуалните фестивали се разбират като събития:

  • които програмират филми, отговарящи на изискванията (игрални, документални филми или анимация), които се показват на широка публика, както и на акредитирани международни аудиовизуални професионалисти и пресата
  • които се провеждат през определен период от време, в предварително определен град
  • които имат ясна процедура за регулиране / подбор.

  Най-малко 70% от програмирането на фестивала трябва да се състои от европейски филми (или 100 игрални филма / 400 късометражни филма) от поне 15 страни, участващи в подпрограмата MEDIA. Поне 50% от тези филми трябва да са от страна, различна от тази на провеждането на фестивала.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Действие 1

  Общият прогнозен бюджет за съфинансиране на проекти през 2020 г. в рамките на Действие 1 е 3,2 милиона евро.

  Безвъзмездните средства ще бъдат отпускани под формата на еднократна сума между 19 000 и 75 000 евро, според броя на европейските филми в програмата (вижте раздел 11.1.3 от насоките за кандидатстване за разбивка)

  Действие 2

  Общият прогнозен бюджет за съфинансиране на проекти през 2020 г. в рамките на Действие 2 е 500 000 евро.

  Максималният процент на съфинансиране е 60% от общите допустими разходи по проекта.

 • Какви проекти могат да кандидатстват по Действие 1?

  Европейски филмови фестивали, които се провеждат в страни, участващи в подпрограмата MEDIA, които:

  –          показват ефективност в развитието на аудиторията (особено младите публики) чрез прилагане на дейности преди, по време или след събитието, включително целогодишни дейности и / или децентрализация в други градове (с по-малки партньорски фестивали в национален или трансграничен план), и / или информационни дейности насочени към непрофилираната публика на филмовия фестивал;

  –          демонстрират ангажимент за иновации, особено в областите на информираност и развитие на аудиторията, използвайки най-новите цифрови технологии и инструменти като социални медии и онлайн дейности, за да създадат постоянна общност;

  –          организират инициативи за филмова грамотност (например филмово образование) в тясно сътрудничество с училища и други институции през цялата година;

  –          поставят силен акцент върху европейските филми и особено филмите от страни с нисък аудиовизуален производствен капацитет;

  –          поставят силен акцент върху ненационалното европейско програмиране и географското разнообразие на ненационалното европейско програмиране;

  –          демонстрират интерес за започване и по-нататъшно развитие на сътрудничеството и партньорството с други европейски филмови фестивали зад граница за повишаване на ефективността на ресурсите, включително споделяне на субтитри / дублиране, онлайн платформи за гледане и т.н.

  Крайният срок, за който сте избрали да кандидатствате, зависи от това кога започват дейностите по фестивала:

  • Дейностите, започващи между май 2020 г. и октомври 2020 г., трябва да кандидатстват за крайния срок на 21 ноември 2019 г.
  • Дейностите, започващи между ноември 2020 г. и април 2021 г., трябва да кандидатстват за крайния срок на 23 април 2020 г.
 • Какви проекти могат да кандидатстват по Действие 2?

  Европейски мрежи от фестивали, които се провеждат в страни, участващи в подпрограмата MEDIA, целящи по-нататъшно развитие на ефективно сътрудничество и трансгранично партньорство, и разработване на стратегии за съвместни дейности, с цел разширяване на интереса към европейските аудиовизуални произведения.

  Допустимите дейности за мрежата са тези, свързани с:

  • Координация на членовете на мрежата и дейности, свързани с нейното устойчиво структурирано развитие (например съвместни събития; споделяне на ноу-хау и информация; комуникация между членовете)
  • Предоставяне на финансова подкрепа на трети страни (членове на мрежата) за осъществяване на съвместни дейности в съответствие с приоритетите и целите на поканата (максималният размер на финансиране на член е 30 000 евро).

  Дейностите по Действие 2 ще се подкрепят само във втория срок на 23 април 2020 г.

 • Как да кандидатствате?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

  След като се регистрирате, можете да изтеглите електронната форма и да започнете да процеса по кандидатстване. Повече подробности могат да бъдат намерени и в Ръководството за кандидатстващи за тази схема.

 • Как ще бъде оценен проектът?

  Апликациите се оценяват централно от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) с помощта на експерти от индустрията, работещи в съответна област на база на следните критерии:

  Действие 1

  • Релевантност(30 точки)
  • Качество на съдържанието и дейностите (35 точки)
  • Разпространение на резултатите от проекта, въздействие и устойчивост (30 точки)
  • Организация на екипа(5 точки)

  Действие 2

  • Релевантност(30 точки)
  • Качество на съдържанието и дейностите (30 точки)
  • Разпространение на резултатите от проекта, въздействие и устойчивост (20 точки)
  • Организация на мрежата (20 точки)

  Ръководството за експерти за Действие 1 и Действие 2 предлага разбивка за това, как се присъждат тези точки.

 • Насоки за кандидатстване и необходими документи

  Официалната покана за кандидатстване по този конкурс, можете да видите тук

  Насоки за кандидатстване:
  Общи насоки за кандидатстване
  Специфични насоки за кандидатстване

  Към електронната форма трябва да бъдат прикачени следните документи:

  Анекс 1 – Подробно описание на проекта – за Действие 1, за Действие 2

  Анекс 2 – Подробен бюджет и източници на финансиране – за Действие 1, за Действие 2

  Анекс 3 – Клетвена декларация

  Повече подробности можете да намерите и в Ръководството за кандидатстващи, както и в Ръководството за попълване на E-form.