"Sofia Meetings" е събитие, подкрепено по този конкурс.

Пазари и работа в мрежи

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-MARKETNET
Краен срок: 24/08/2021 18:00
Публикувано на: 01/06/2021
 • Какво финансира конкурсът?

  В рамките на една от основните цели на прогрмата – да промотира иновациите, конкурентноспособността и мащабността на европейския аудиовизуален сектор, един от основните приоритети на подпрограма МЕДИА е:

  • Подкрепа на талантите, компетентностите и уменията, а така също и стимулирането на трансграничното сътрудничество, мобилността,  иновациите в творчеството и продуцирането на европейски аудиовизуални творби, насърчаването на съвместната работа между държавите членки с различен производствен капацитет.

   

  Конкурсът подкрепя:

  • Мрежови дейности, насочени към аудиовизуални професионалисти, включително творци и „бизнес към бизнес“ (B2B) обмен, както и мрежови дейности улесняващи и поощряващи талантите в европейския аудиовизуален сектор, подсилващи развитието и разпространението на европейски и  световни творчески сътрудничества и копродукции.
  • Дейности на европейски аудиовизуални оператори по време на събития от сферата на индустрията и пазари (панаири) в Европа и извън Европа.

   

  Целта на подкрепата в този конкурс е:

  • Да поощри „бизнес към бизнес“ (B2B) обмена между европейските аудиовизуални професионалисти, в частност повишаването на присъствието на участници от страните с малък производствен капацитет (LCC, група „Б“), чрез улеснен достъп до физически и онлайн пазари;
  • Да включи събития от индустрията с фокус върху съдържанието и/или усвояването на нови технологии и бизнес модели, доколкото това би въздействало върху видимостта и продажбите на европейскте творби;
  • Да валоризира, щадящи околната среда, подходи в идустрията.
 • Кои са допустимите кандидати?

  Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните условия:

  Да бъдат юридически лица – регистрирани в в една от допустимите страни:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.
  • Регистрирани в страна участваща в подпрограма МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани от лица, чиято националост е от тези страни. За компании вписани в търговски регистри ще се взима предвид страната на съответната стокова борса за определяне на националността.
 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 7 500 000 Евро.

  Грантовете по конкурса представляват бюджетно базирани суми, т.нар. „Budget based sums“ и достигат до 60% от допустимите разходи по проекта.

  Началото и продължителността на проекта ще бъдат фиксирани в договор, като датата за начало принципно следва датата на подписване на договора. В извънредни случаи може да бъде приложена ретроактивност, но не по късно от 1 януари 2021г.

  Продължителността на проекта нормално е 12 месеца (възможно е удължаване на този период единствено при доказани причини и с подписване на анекс към договора)

 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

   

  NB: Възможно е някои от апликационните форми все още да не са генерирани.