Телевизионно и онлайн съдържание

 • Какво финансира конкурсът?

  Цел на подкрепата за телевизионно и онлайн съдържание е да увеличи капацитетa на аудиовизуалните продуценти посредством подкрепа за производството на проекти с потенциал за международно разпространение, както и  улесняване на европейските и международни копродукции в телевизионния и онлайн сектор.

   

  Конкурсът за телевизионно и онлайн съдържание има за цел да финансира произведения (игрални филми, анимация и документални филми), предназначени за линейно и нелинейно излъчване, които включват:

  • Сътрудничество между оператори от различни страни, участващи в подпрограма МЕДИА;
  • Висока творческа / артистична стойност и широк трансграничен потенциал за разпространение, способен да достигне до публиката на европейско и международно ниво;
  • Иновативни аспекти по отношение на съдържанието и финансирането, които да показват ясна връзка с предвидените стратегии за разпространение.
 • Кои са допустимите кандидати и дейности?

  За да отговарят на условията за допустимост, кандидатите трябва да бъдат продуцентски компании, установени в една от допустимите страни и да бъдат притежавани пряко или с мажоритарно участие от граждани на тези страни.

  Допустими страни са:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.
  • Регистрирани в страна участваща в подпрограма МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани от лица, чиято националост е от тези страни. За компании вписани в търговски регистри ще се взима предвид страната на съответната стокова борса за определяне на националността.

  Допустимите дейности по конкурса са такива, които се отнасят до производството на творби, предвидени за телевизионно и онлайн разпространение, които са:

  • игрални филми (пълнометражни или сериали) с обща продължителност от минимум 90 минути.
  • анимационни филми (пълнометражни или сериали) с обща продължителност от минимум 24 минути.
  • творчески документални филми (пълнометражни или сериали) с минимална обща продължителност 50 минути.

  Кандидатурата по този конкурс трябва да бъде подадено най-късно в деня на започване на снимките. (или начало на анимация за анимационни проекти).

  Творбата трябва да бъде произведена със значителното участие на професионалисти, граждани и/или жители на страни, участващи в подпрограма МЕДИА. (в.ж. стр.12 от ръководството).

  Творбата трябва да включва участието на най-малко две компании, осъществяващи онлайн или телевизионнен показ (broadcasting company) от две различни държави, участващи в подпрограма МЕДИА.

  Най-малко 40% от финансирането на общия прогнозен производствен бюджет трябва да бъде гарантирано от източници на финансиране от трети страни.

  Най-малко 50% от общото очаквано финансиране трябва да идва от страни, участващи в подпрограма МЕДИА.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 20 000 000 Евро.

   

  Грантовете по конкурса представляват фиксирани суми, т.нар. „Lump sums“. Сумата ще бъде определена от предоставящия орган въз основа на прогнозния бюджет на проекта и максимален процент на съфинансиране в размер 20%.

  Максималните размери на гранта възлизат на:

  • За документални проекти максималният размер на финансирането е 300 000 EUR.
  • За анимационни проекти максималният размер на финансирането е 500 000 EUR.
  • За игрални проекти максималният размер на финансирането е:
   500 000 EUR, ако допустимият производствен бюджет е под 10 милиона EUR,
   -1 млн. EUR, ако допустимият производствен бюджет е между 10 и 20 млн. EUR,
   -2 млн. EUR, ако допустимият производствен бюджет е над 20 милиона EUR.
 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  „EU LOGIN“ и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  След като кандидатът е създал своя профил, той може да започне процесa по кандидатстване като отиде на официалната публикация на конкурса и генерира електронен формулар за кандидатстване, като натисне бутонът Start Submission.