CREATIVE DAYS FOR EUROPE

РАЗЛИЧНИ ЗАЕДНО

Как да създадем съюз, без страх и предразсъдъци, и да си сътрудничим в Европа в името на нова култура на съвместно съществуване?

Днес европейско общество е изградено от различни култури в постоянно взаимодействие, взаимозависимост и разрез. Как се създава култура на многообразието, в движение? Как чрез артистичен подход да се обърнем към новото измерение от проблеми и граници, което се открива пред Европа? Кои са предизвикателствата, пред които са изправени институциите, когато става въпрос за международно сътрудничество в културния сектор? 

Конференцията CREATIVE DAYS FOR EUROPE, която се състоя в началото на септември в рамките на 3 дни в културното пространство Anis Gras, Париж, беше открита от Катрин Лалюмиер, председател на “Relais Culture Europe” и се проведе с участието на представители на Министерството на културата и Европейската комисия. 

През дните на разговори, носещи заглавието #Conversations, културният сектор беше разгледан като част от политическия и икономическия живот на една страна. Бяха разгледани нови практики и стратегии за откритост, солидарност и сътрудничество между държавите в границите на Европа и отвъд континента. През трите дни културният сектор беше разгледан като част от политическия и икономическия живот на една страна. Основен фокус на конференцията беше откриването на нови възможности и предизвикателства от междусекторното направление на програма „Творческа Европа“, като в събитието, освен организаторите от подпрограма „Култура“, участие взеха и представители на програма Erasmus+ и подпрограма „МЕДИА“.

СЪВРЕМЕННИ КУЛТУРНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Солидарността е в основата на ценностната система на едно “справедливо” европейско общество. Как тогава да да създадем условия за европейска култура на солидарност? По време на разговорите с тема “солидарност” бяха обсъдени няколко въпроси с изключителна важност: Как да се изгражда мрежа от солидарност? Как да интегрираме артистични практики в публичните пространства? Как да направим сътрудничеството в Европа, в Средиземноморието и извън него, все по-достъпно?

ИДЕЯТА ЗА ОБЩ СВЯТ

Европейското преструктуриране и активиране на обща европейска културна програма, трябва да започне от изграждането на „общ свят“, в който ценности като справедливост и демокрация съществуват във хармонична взаимозависимост. Как, действайки на локално ниво, артисти и гражданските активисти, помагат за достигането на идеята за един общ свят”?