Публикувани са първите покани за представяне на проектни предложения по подпрограма МЕДИА за 2023 г.

Публикувано на 20/10/2022
от Васил Николов

Европейската комисия публикува първите шест покани за представяне на предложения към програма „Творческа Европа – МЕДИА“ за 2023 г., като в края на ноември ще бъдат обявени и останалите конкурси.

С общ бюджет от над 180 милиона евро безвъзмездни средства за 2023 г., подпрограма МЕДИА ще продължи да насърчава трансграничното сътрудничество, с цел увеличаване на мащаба на аудиовизуалните продукции и повишаване на конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия на европейско и световно ниво. Възможностите за финансиране ще подкрепят развитието, разпространението и популяризирането на европейски произведения, като същевременно ще насърчават иновациите в цифровата среда.

Първите обявени конкурси са насочени към подкрепа за развитието на европейски произведения, включително филми, сериали, видеоигри и потапящо съдържание, разпространението им както в кината, така и в онлайн платформи, както и развитието на публиката. Заинтересованите организации могат да намерят повече информация във връзките по-долу:

Телевизионно и онлайн съдържание – цел на конкурса е да увеличи капацитетa на аудиовизуалните продуценти посредством подкрепа за производството на проекти с потенциал за международно разпространение, както и  улесняване на европейските и международни копродукции в телевизионния и онлайн сектор.

Крайни срокове за кандидатстване: 17 януари 2023 г. / 16 май 2023 г.

Пътуващи филми – конкурсът подкрепя международни продажби и разпространение на ненационални аудиовизуални европейски творби на всякакви платформи (на екран, онлайн и т.н), насочени към малки и големи продукции. Включително чрез координирани разпространителски стратегии в няколко държави и насърчаване на субтитрирането, дублажа и по възможност адио-описателния превод.

Крайни срокове за кандидатстване: 14 март 2023 г. / 4 юли 2023 г.

Развитие на пакет от проекти – целта на конкурса е да насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски компании и да увеличи тяхната икономическа тежест на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитетът на аудиовизуалните продуценти в разработването на проекти с търговски потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея, както и да улесни европейската и международната копродукция.

Краен срок за кандидатстване: 25 януари 2023 г.

Развитие на видео игри и VR/AR съдържание– цел на конкурса е увеличаването на капацитета на европейските производители на видеоигри, XR студия и аудиовизуални продуцентски компании за разработване на видео игри и интерактивни потапящи изживявания (VR/AR) с потенциал да достигнат до международна публика. Подкрепата също има за цел да подобри конкурентоспособността на европейската индустрия за видеоигри и компании, произвеждащи интерактивно съдържание, чрез подпомагане на запазването на интелектуалната собственост от европейските разработчици.

Краен срок за кандидатстване: 1 март 2023 г.

Иновативни инструменти и бизнес модели– цел на конкурса е да насърчи развитието и/или разпространението на иновативни инструменти и бизнес модели за подобряване на видимостта, достъпността, аудиторията и разнообразието на европейските произведения в дигиталната ера и/или конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия.

Краен срок за кандидатстване: 24 януари 2023 г.

Развиване на публика и филмово образование – конкурсът подкрепя проекти, осигуряващи механизми за общоевропейско сътрудничество и изграждане на общоевропейска публика с цел да стимулират интереса и да повишат познанията на публиката към европейските филми произведения, включително специфични програми за филмовото наследство.

Краен срок за кандидатстване: 30 март 2023 г.