Европейската комисия с политическо споразумение за „Творческа Европа“

Публикувано на 15/12/2020
от Васил Николов

Комисията приветства политическото споразумение, постигнато между Европейския парламент и държавите-членки на ЕС, по новата програма „Творческа Европа“, (2021-2027 г.) постигнато на 14 декември. Тристранните преговори приключиха, като предстои окончателното одобрение на правните текстове от Европейския парламент и Съвета.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: „Приветствам политическото споразумение по новата програма „Творческа Европа“. Програмата е от решаващо значение за насърчаването на културното многообразие в Европа, както и на конкурентоспособността на секторите на културата и творчеството. Сега тя е модернизирана, за да подготви тези сектори по-добре за посрещане на предизвикателствата на днешния ден, включително тези, породени от пандемията.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Тиери Бретон отбеляза: „Културната и творческа екосистема продължава да бъде силно засегната от настоящата криза. Днешното споразумение е важен сигнал за всички европейски медийни партньори, малки и големи, както и за всички наши творци, в момент, когато те повече от всякога се нуждаят от подкрепата ни. „Творческа Европа“ е основен инструмент за по-нататъшната цифровизация и интернационализация на тези ключови сектори. Тя също така ще укрепи устойчивостта на нашите медийни и аудио-визуални сектори и ще затвърди свободата и плурализма на медиите в целия Европейски съюз.“

Програмата „Творческа Европа“ е водещият инструмент за подкрепа на секторите на културата и творчеството — и единственият, създаден от ЕС специално за тяхната подкрепа.

Със специален бюджет от повече от 2,4 милиарда евро, съставен от 1,8 милиарда евро по текущи цени и допълнителни средства в размер на 0,6 милиарда евро по цени от 2018 г., новата програма ще продължи да насърчава културното и езиковото многообразие, наследството и конкурентоспособността и ще позволи на културните и творческите организации и на специалистите в тези области да творят съвместно, да си сътрудничат в трансграничен план и да достигат до по-широка аудитория, като дават отговор на настоящите обществени въпроси и подкрепят творците, намиращи се в началото на кариерата си. Направление „МЕДИА“ ще продължи да подкрепя проекти с европейско и международно измерение; както и да насърчава таланти и да подкрепя използването на нови технологии за укрепване на конкурентоспособността на сектора.

За първи път секторът на новинарските медии ще бъде подпомаган чрез различни действия за насърчаване на медийната грамотност, плурализма и свободата на медиите в рамките на междусекторното направление.

В периода 2014-2020 г. български организации от аудиовизуалния и културния сектор бяха подкрепени и участваха в проекти на стойност 14 517 315 лв.

Следващи стъпки

Изпълнението на новата програма е планирано за началото на 2021 г. Новата програма ще се прилага до 2027 г.

На 10 ноември 2020 г. беше постигнато политическо споразумение между Европейския парламент, държавите — членки на ЕС, в рамките на Съвета, както и Комисията относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС и NextGenerationEU. Като следваща стъпка сега е належащо пакетът за МФР да бъде официално приет, както и да се ратифицира решението за собствените ресурси.

След като бъде приет, дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан с инициативата NextGenerationEU, която е временен инструмент, предназначен да стимулира възстановяването на Европа, ще бъде най-големият пакет от стимули, финансиран някога от бюджета на ЕС. Възстановяването на Европа след COVID-19 ще бъде подпомогнато с общо 1,8 трилиона* евро. Това ще бъде една по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа.