Европейската комисия публикува мониторинговия доклад за програма „Творческа Европа“ за 2019 г.

Публикувано на 3/9/2020
от Васил Николов

Докладът показва постиженията на програмата през 2019 г. и очертава елементите, върху които ще бъде изградена следващата.

Програмата „Творческа Европа“ има за цел да подобри икономическите, социалните и международните измерения на европейския културен и творчески сектор, както и да популяризира неговото многообразие и да повиши неговата конкурентоспособност.

Докладът за мониторинг за 2019 г. отчита изпълнението на програмата и подчертава основните й постижения. Едно от основните неща, които показва докладът е, че стойността на финансовата подкрепа, се изразява в създаването на мрежи и отношения, които изграждат нашето европейско културно пространство. Тези мрежи впоследствие се явяват като инструмент, който може да донесе европейското културно многообразие достъпно за всички европейци.

В трите подразделения („МЕДИА“, „Култура“ и междусекторното направление) програмата е разработила допълнителни мерки в тесен диалог със заинтересованите страни през 2019 г. Тя също експериментира с нови форми на подкрепа в ключови области:

  • Разпространение на аудиовизуално съдържание
  • Музикално многообразие
  • Мобилност за артисти
  • Международни културни отношения
  • Зелени политики
  • Равенството между половете