Обновена: Информация за бенефициери, чиито дейности са засегнати от COVID-19

Публикувано на 16/4/2020
от Васил Николов

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура към ЕК публикува иформация за бенефициери, чиято дейност е възпрепятствана от коронавируса.

В контекста на мерките, предприети от националните компетентни органи за ограничаване на разпространението на коронавируса, EACEA е консултирана относно потенциалния ефект от такива мерки върху проекти, финансирани от ЕС, чието изпълнение може да бъде възпрепятствано или частично / временно засегнато от ограниченията върху мобилността. В тази връзка EACEA припомня, че участващите организации трябва да се свържат с отделните участници, които вече са в засегнатите райони или планират да заминат към / от тях в рамките на следващите седмици. Те трябва да следват официалните мерки, издадени от местните компетентни органи.

Като се има предвид всичко това, следва да се премине към изпълнение на планираните действия, доколкото е възможно. Участващите организации и лица трябва да вземат решение относно подходящия и пропорционален начин на действие, който да предприемат в светлината на обявените мерки. Участниците също трябва да бъдат нясно с помощта, която може да бъде предоставена от посолства, консулства и почетни консулства в страната на тяхното пребиваване.

EACEA напомня, че всички споразумения съдържат клауза за „непреодолима сила“ (force majeure), която може да се прилага в случай на ограничена мобилност, която е пряка последица от мерките, предприети от компетентните национални органи. Моля, имайте предвид, че наличието на „непреодолима сила“, която възпрепятства изпълнението на планираните действия, ще бъде анализирано за всеки случай поотделно и своевременно.

Генерална дирекция „Образование, аудиовизия и култура“ към ЕК публикува новина относно ефектите от пандемията COVID-19 върху програма „Творческа Европа“ с включени въпроси и отговори относно дейностите по проекти, повлияни от ситуацията в момента.

Целта на този документ е да даде отговор на възникналите въпроси, както и тези, които може да бъдат повдигнати. Предвидено е въпросникът да бъде редовно актуализиран, за да се вземат предвид нововъзникващите въпроси.

Можете да намерите допълнителна информация за ситуацията на уебсайта на Европейската комисия и на уебсайта на Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията.