Европейски платформи 2021

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: CREA-CULT-2021-PLAT
Краен срок: 29/09/2021 18:00
Публикувано на: 03/08/2021
 • Какво подкрепя отворената покана „Европейски платформи“?

  Тази възможност за финансиране подкрепя групи от организации (платформи) в културните сектори в усилията им за популяризиране на изгряващи европейски творци, за увеличаване на достъпа до и участието в културни събития, както и за достигане на нови аудитории и развитие на публиките.

 • Какви са целите и приоритетите на отворената покана?

  Основни приоритети на конкурса са:

  • Подкрепа на изгряващи творци и професионалисти и изграждане на подходящи модели за подпомагане на интернационализацията на техните кариери
  • Промотиране на справедлива, приобщаваща и разнообразна среда за изгряващи таланти, в това число борба с дискриминацията и търсене на ефективни начини за преодоляване на неравнопоставеността между половете
  • Принос към повишаването на осведомеността и екологичната устойчивост в културните сектори, в съответствие с рамката на Европейската зелена сделка

  Конкурсът има за цел да подкрепи около 15 платформи, обхващащи различни културни и творчески сектори. Намерението е да бъде финансирана не повече от една платформа, насочена към един и същ тип художници или произведения.

 • Кой може да кандидатства за финансиране?

  Финансирането по направлението „Европейски платформи“ е насочено към организации, които работят в сферата на изкуството, културата, творчеството и културното наследство.

  Платформата представлява консорциум от една координираща организация (ръководител) и поне още 11 организации членки (партньори). Задължително е всяка една от организациите да бъде законно установена в различна държава, участваща в подпрограмата „Култура“ на програма „Творческа Европа“. Ръководителят на проекта трябва да бъде организация, която е юридически регистрирана поне две години преди крайния срок за подаване на проекта.

  Физически лица не могат да кандидатстват за финансиране по това направление.

 • Какъв е размерът на финансирането?

  Общият бюджет на отворената покана е на стойност 33 000 000 евро.

  Проектите могат да получат безвъзмездна помощ до 2 100 000 евро, което трябва да представлява до 80% от общия проектен бюджет. Необходимо е съфинансиране.

  Продължителността на проектите не трябва да надвишава 36 месеца.

 • Как да кандидатствате?

  Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

  Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn портала, за да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират организацията си в “Funding and Tenders Portal”.

  Следва прикачване на кандидатурата (която не бива да надвишава 70 страници) в четири стъпки.

  Заявления на хартиен носител НЕ се приемат.

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

  NB: Възможно е някои от формулярите за кандидатстване все още да не са качени в портала.