Европейско сътрудничество

Подпрограма: Култура
Краен срок:
Публикувано на: 03/11/2019
 • Какво подкрепя направление „Европейско сътрудничество“?

  По това направление може да бъдат финансирани международни културни и творчески проекти с максимална продължителност до четири години.

  Категориите за кандидатстване са две:

  Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“

  • Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум три организации от три различни допустими по програма „Творческа Европа“ страни.
  • Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 200 000 евро на проект, представляваща не повече от 60% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

   

  Категория 2: „Големи проекти за сътрудничество“

  • Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум шест организации от шест различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.
  • Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 2 000 000 евро на проект, представляваща не повече от 50% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

   

  През септември-октомври 2020 г. предстои откриването на нова конкурсна процедура за кандидатстване по направление „Европейско сътрудничество“.

 • Какви са приоритетите на направлението?

  Проектите за „Европейско сътрудничество“ трябва да отговарят на поне една от следните цели и приоритети на програма „Творческа Европа“:

  1. Насърчаване на транснационалната мобилност на артисти и професионалисти от културния сектор с цел осъществяване на международно сътрудничество и професионално развитие.
  2. Подобряване на достъпа до европейските културни и творчески продукти и до материалното и нематериалното културното наследство чрез развитие на публики и включване на нови аудитории като деца, младежи, хора с увреждания, малцинства и други.
  3. Изграждане на капацитет чрез иновативни подходи за създаване, разработване и изпробване на нови бизнес модели за управление и маркетинг в културния сектор. Фокус върху преминаването към цифровите технологии и развиването на нови необходими умения у работещите в сектора за боравенето тях.

  3.1. Дигитализация.

  3.2. Нови бизнес модели.

  3.3. Обучение и образование.

  1. Засилване на междукултурния диалог, насърчаване на възприемането на общите европейски ценности, постигане на разбирателство и зачитане на другите култури, интеграция на мигрантите и бежанците.
  2. Повишаване на информираността за общата европейска история и ценности, засилване на чувството за принадлежност към общото европейско пространство във връзка с Европейската година на културното наследство.

   

  Прочетете наръчника за кандидатстване по направлението за 2019 г. тук.

 • Кой може да кандидатства за финансиране?

  Финансирането е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство, упражняващи дейност в следните сектори: визуални изкуства, танц, театър, литература, пърформанс, музика, културно наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода.

  Това включва и висшите училища, местните власти, социалните предприятия, благотворителните организации и фирмите, работещи в сектора.

  Кандидатите (ръководителят и партньорите на проекта) трябва да бъдат активни в сектора и да бъдат законно установени в една от страните, участващи в подпрограмата „Култура“ на програма „Творческа Европа“. Участниците в проекта трябва да бъдат юридически лица. Ръководителят на проекта трябва да бъде организация, която е юридически регистрирана поне две години преди крайния срок за подаване на проекта.

  Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ.

  Пълните критерии и условия за допустимост, прочетете в насоките за кандидатстване.

 • Какъв е размерът на безвъзмездната помощ?

  Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“

  • Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум три организации от три различни допустими страни (един координатор + двама партньора).
  • Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 200 000 евро на проект, представляваща не повече от 60% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

   

  Категория 2: „Големи проекти за сътрудничество“

  • Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум шест организации от шест различни страни (един координатор и пет партьора).
  • Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 2 000 000 евро на проект, представляваща не повече от 50% от общия бюджет на проекта. Необходимо е съфинансиране.

   

  Партньорите в проекта сами определят как да бъде разпределена сумата помежду им.

 • Кои са допустимите страни?

  Организации от следните страни могат да кандидатстват:

  • 28-те членки на Европейския съюз;
  • Страни от ЕИП/ЕАСТ – Норвегия и Исландия (без Швейцария);
  • Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Македония, Грузия, Молдова, Черна гора, Република Сърбия, Тунис и Украйна;

   

  Актуален списък на страните, които не са в Европейския съюз, но са допустими като участници по програма „Творческа Европа“ ще откриете тук.

 • Как се кандидатства?
  • Всички проекти се подават по електронен път. Новите кандидати трябва да създадат свой EU Login акаунт и да получат идентификационен код на участника (PIC).
  • Прочетете насоките за кандидатстване за 2019 година.
  • Екипът на Бюро „Творческа Европа“ България може да ви предостави допълнителна информация и съвети относно процедурата за кандидатстване. Свържете се с нас и се абонирайте за нашия информационен бюлетин, за да получавате актуални новини и известия за предстоящите информационни дни и обучения, които екипът ни организира.
 • Колко често направлението е отворено за кандидатстване?

  Направлението е отворено за кандидатстване веднъж годишно. Следващият конкурс ще бъде публикуван през септември-октомври 2020 година.