Европейско сътрудничество 2024

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: European Cooperation projects (CREA-CULT-2024-COOP)
Краен срок: 23/01/2024 17:59
Публикувано на: 30/10/2023
 • Какво е програма „Европейско сътрудничество 2024“?

  Програма „Творческа Европа“ подкрепя проекти за международно сътрудничество, в които участват организации от културния и творческия сектор от различни държави, участващи в програмата. Чрез това финансиране тя цели да подобри достъпа до европейски културни и творчески произведения и да насърчи иновациите и творчеството.

  Подкрепа за международното сътрудничество

  Финансирането е достъпно за 2 вида проекти

  • Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“ 

  Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум три организации от три различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.

  Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 200 000 евро на проект.

  • Категория 2: Средни проекти за сътрудничество проекти за сътрудничество от среден мащаб

  Може да кандидатствате с партньорски проект, включващ минимум пет организации от пет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.

  Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 1 000 000 евро на проект.

  Проектите могат да обхващат един или повече културни и творчески сектори и могат да бъдат интердисциплинарни.

  Продължителност на проектите

  Максималната продължителност на всички проекти е 48 месеца.

  Допустимост за финансиране

  Могат да кандидатстват организации, работещи в културния и творческия сектор. Физически лица не могат да кандидатстват.

 • Какво подкрепя програма "Европейско сътрудничество 2024?"

  Програма „Европейско сътрудничество 2024“ подкрепя проекти, в които участват организации от културния и творческия сектор от всякакъв мащаб, включително микроорганизации и малки организации, и от различни държави за осъществяване на секторни или междусекторни дейности.

  Действието е обвързано с политическата рамка на направление „Култура“ на програма „Творческа Европа“ и нейните междусекторни въпроси (приобщаване и многообразие, по-специално равенството между половете, както и приложението на устойчиви екологични практики в „Творческа Европа“). Проектите за европейско сътрудничество имат за цел също така да допринесат за изпълнението на нововъзникващи политически инициативи на ЕС, като например Нов европейски Баухаус“.

  Проектите за европейско сътрудничество са отворени за всички културни и творчески сектори. Въпреки това, като се има предвид, че това действие е насочено към постигане на целите на направление „Култура“ на програмата, проектите, включващи изключително организации от аудио-визуалния сектор, и проектите с изключително аудио-визуално съдържание не са предназначени за финансиране по него.

 • Цели и обхват в категория "Малки проекти за сътрудничество"

  CREA-CULT-2024-COOP-1 – Малки проекти за сътрудничество

  • Консорциумът трябва да се състои от минимум 3 субекта от 3 различни допустими държави.
  • Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС е 200 000 EUR за проект.
   Процентът на финансиране е максимум 80 %.
  • Малките проекти са особено подходящи за насърчаване на достъпа на местни организации и за подпомагане на тези организации при създаването на нови партньорства и разработването на нови дейности и иновативни идеи (като фестивали, панаири на изкуствата, изложби, представления и др.)

  Ще бъдат подкрепени проекти, които допринасят за постигането на една от следните цели:

  Цел 1 – Международно създаване и разпространение: засилване на международното създаване и разпространение на европейски произведения и творци;

  Международното създаване и разпространение е важно за напредъка на сътрудничеството, увеличаването на обхвата и в много случаи е необходимо за жизнеспособността и развитието на културните организации, институции и отделни лица. Съвместното продуциране е също така инструмент за стимулиране на творчеството, споделяне на ресурси и улесняване на международното разпространение на съдържание и  обръщениетона творци и произведения. Проектите ще отчитат новия контекст, като например загрижеността за здравето или околната среда, и ще интегрират иновативни (цифрови) начини за производство и разпространение на съдържание.

  Цел 2 – Иновации: повишаване на капацитета на европейските културни и творчески сектори да развиват таланти, да въвеждат иновации, да просперират и да създават работни места и растеж.

  Иновациите, в широк смисъл, са необходими за развитието на културните и творческите сектори и тяхната конкурентоспособност. Иновациите могат да бъдат от технологично и художествено естество; те могат да включват съвместно създаване и производство на иновативни европейски произведения и тяхното разпространение сред широка и разнообразна публика. Иновациите включват също така разработването и експериментирането на нови практики или модели, както и трансфера и разпространението на иновативни практики от по-напреднали европейски региони, сектори или дисциплини в други региони в Европа.

  Областите на иновациите могат да включват социално или обществено измерение, като например: ангажиране/развитие на аудиторията, равенство между половете, приобщаване на хората със специални потребности, на хората, принадлежащи към малцинства, и на хората, принадлежащи към социално маргинализирани групи, борба с изменението на климата, цифровизация и т.н., както и приносът на културата за здравето и благосъстоянието, особено за психичното здраве, като се имат предвид съществуващите доказателства и продължаващата криза в областта на психичното здраве, засягаща по-специално младите хора.

 • Цели и обхват на категория "Средни проекти за сътрудничество"

  CREA-CULT-2023-COOP-2 – Средномащабни проекти:

  Консорциумът трябва да се състои от минимум 5 субекта от 5 различни допустими държави. Максималният размер на безвъзмездните средства от ЕС е 1 000 000 EUR за проект. Процентът на финансиране е максимум 70%.

  Ще бъдат подкрепени проекти за сътрудничество, които допринасят за постигането на една от следните цели:

  Цел 1 – Международно  създаване и разпространение: засилване на международното създаване и разпространение на европейски произведения и творци;

  Цел 2 – Иновации: укрепване на капацитета на европейските културни и творчески сектори да развиват таланти, да въвеждат иновации, да просперират и да създават работни места и растеж.

 • Приоритети на програма "Европейско сътрудничество 2024"

  Проектите трябва да са насочени към поне един (и не повече от два) от следните приоритети:

  • Аудитории: увеличаване на достъпа, ангажираността и участието в културата и по-специално в съдържанието от страни, различни от тяхната собствена – за всички видове аудитории;
  • Социално приобщаване: насърчаване на обществената устойчивост, включително важната роля на културата за здравето и благосъстоянието (особено за психичното здраве), и засилване на социалното приобщаване в/чрез културата, по-специално на/за хора със специални потребности, хора, принадлежащи към малцинства, и хора, принадлежащи към социално маргинализирани групи, както и на междукултурния диалог;
  • Устойчивост: съвместно създаване, приемане и разпространение на практики, щадящи околната среда, както и повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие чрез културни дейности в съответствие с Европейската зелена сделка и Новия европейски Баухаус;
  • Дигитализация: подпомагане на европейските културни и творчески индустрии в извършването или ускоряванети цифровия преход, както и да приемат възможностите и да се справят с предизвикателствата, породени от изкуствения интелект и други нововъзникващи технологии (напр. генеративен изкуствен интелект, големи данни, виртуални светове, блокчейн, НФТ и др;)
  • Международно измерение: изграждане на капацитет в рамките на европейския културен и творчески сектор, включително организациите на местно равнище и микроорганизациите, да бъдат активни в трансграничен план – в Европа и извън нея – и да допринасят за развитието на международните културни отношения и глобалната стратегия на Съюза за международни отношения чрез култура.
  • Годишен приоритет: Подкрепа за украинския културен и творчески сектор. С този приоритет се цели да се предложи адекватен отговор на последиците от агресивната война в Украйна, която има опустошителни последици за украинското културно наследство, за културните организации, както и за творците, които не могат да работят и да достигнат до своята национална и международна публика. Проектите, насочени към този приоритет, следва да насочат усилията си към подпомагане на украински културни организации и професионалисти (включително творци), за да им позволят да продължат да създават и представят украинската култура и/или да подготвят следвоенното възстановяване.

   

  Очаквано въздействие

  Програма „Европейско сътрудничество“ насърчава международното сътрудничество и обмена между организации, работещи в областта на културата, за да се увеличи европейското измерение на създаването и разпространението на европейско художествено съдържание, както и да се насърчи разработването, експериментирането, разпространението или прилагането на нови и иновативни практики.

  Очаква се в конкурса да бъдат подкрепени най-малко 130 проекта.

  Очаква се това действие да допринесе и за изпълнението на Стратегията на Комисията за равенство между половете 2020-2025 г. и на Европейската зелена сделка.

 • Кой може да кандидатства за финансиране?

  Финансирането е предназначено за организации активни в сферата на културата, творчеството и културното наследство, упражняващи дейност в следните сектори: визуални изкуства, танц, театър, литература, пърформанс, музика, културно наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода.

  Това включва и висшите училища, местните власти, социалните предприятия, благотворителните организации и фирмите, работещи в сектора.

  Кандидатите (ръководителят и партньорите на проекта) трябва да бъдат активни в сектора и да бъдат законно установени в една от страните, участващи в подпрограмата „Култура“ на програма „Творческа Европа“. Участниците в проекта трябва да бъдат юридически лица. Ръководителят на проекта трябва да бъде организация, която е юридически регистрирана поне две години преди крайния срок за подаване на проекта.

  Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ.

  Пълните критерии и условия за допустимост, прочетете в насоките за кандидатстване.

 • Кои са допустимите страни?

  Организации от следните страни могат да кандидатстват:

  • 28-те членки на Европейския съюз;
  • Страни от ЕИП/ЕАСТ – Норвегия и Исландия (без Швейцария);
  • Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Македония, Грузия, Молдова, Черна гора, Република Сърбия, Тунис и Украйна;

   

  Актуален списък на страните, които не са в Европейския съюз, но са допустими като участници по програма „Творческа Европа“ ще откриете тук.

 • Как се кандидатства?
  • Всички проекти се подават по електронен път. Новите кандидати трябва да създадат свой EU Login акаунт и да получат идентификационен код на участника (PIC).
  • Екипът на Бюро „Творческа Европа“ България може да ви предостави допълнителна информация и съвети относно процедурата за кандидатстване. Свържете се с нас и се абонирайте за нашия информационен бюлетин, за да получавате актуални новини и известия за предстоящите информационни дни и обучения, които екипът ни организира.
 • Колко често направлението е отворено за кандидатстване?

  Направлението е отворено за кандидатстване веднъж годишно. Следващият конкурс ще бъде публикуван през септември-октомври 2024 година.