Музикално образование и обучение

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: EAC/S53/2019
Краен срок: 30/04/2020 13:00
Публикувано на: 10/02/2020
 • Кои са основните цели на конкурса?

  Фокус на настоящия конкурс са проектите развиващи иновативни подходи в неформалното музикално образование и насърчаващи социалното включване.

  Основна цел е предоставянето на достъп до музикално образование и обучение на деца, които в противен случай не биха имали тази възможност.

  В този смисъл „социално включване“ означава осигуряване на необходимата подкрепа на всички деца в неравностойно положение в зависимост от техните специфични нужди.

  Проектните предложения трябва да демонстрират приноса си към основната цел на конкурса, същевременно отговаряйки на двата основни приоритета:

  1. Стимулиране на сътрудничеството между формалния/неформалния образователен и музикален сектор за насърчаване на социално включване. 
  2. Разработване на малки проекти с ясно изразена европейска стойност, които ще допринесат за обмена на добри практики и знания на международно ниво.
 • Какви са очакваните резултати?

  Да бъдат подкрепени поне 8 иновативни проекта в сферата на неформалното музикално образование и социалното включване, които да представят добри практики за сътрудничество между музикалния и образователния сектор, насърчаващи създаването на европейски мрежи за устойчиво сътрудничество. 

  Резултатите трябва да отговарят на конкретните цели на конкурса и да се вписват в интегрирана стратегия на следващото поколение програми за финансиране на ЕС, която има за цел да насърчи европейското многообразие и талант, конкурентоспособността на сектора, както и да подобри достъпа до разнообразна музика. 

 • Кой може да кандидатства?

  За да отговарят на изискванията, кандидатите трябва да:

  • са публични или частни организации, развиващи стопанска или нестопанска дейност
  • са регистрирани в държава-членка на Европейския съюз или в държава, участваща в програма “Творческа Европа”
  • имат опит в музикалния и образователния сектор и притежават капацитет за организиране на иновативни проекти

   

  Проектни предложения могат да бъдат подадени от следните кандидати:

  • публични органи (национални, регионални, местни);
  • начални и средни училища;
  • музикални училища, консерватории;
  • организатори на фестивали;
  • представителни организации от образователния сектор; 
  • представителни организации от музикалния сектор.

   

  Физически лица нямат право да кандидатстват за безвъзмездна помощ по настоящата покана.

   

 • Какъв е размерът на финансовата помощ?

  Общият бюджет на конкурса възлиза на 300 000 евро.

  Максималният размер на финансовата помощ за отделен проект може да бъде 30 000 евро, които не трябва да надвишават 80% от стойността на проекта.

  Комисията очаква да финансира поне 8 проектни предложения и си запазва правото да не разпределя всички налични средства.

 • Как се кандидатства?

  Документите трябва да бъдат подадени в 2 хартиени копия (един ясно идентифицируем оригинал + 1 хартиено копие) заедно с 1 електронно копие на USB флашка. Оригиналното хартиено копие трябва да бъде подписано от лицето, упълномощено да влиза в
  правни ангажименти от името на кандидатстващата организация.
  Цялата допълнителна информация, която заявителят счита за необходима, може да бъде включена на отделни листове.

  Всички документи се подават на адрес:

  European Commission – Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture

  Directorate D – Culture and creativity

  Unit D.2 – Creative Europe – (Call EAC/S53/2019) Barbara Gessler

  J-70, 2/019

  B – 1049 Brussels Belgium

  Email: EAC-S53-MME-Musiceducation@ec.europa.eu

  ВАЖНО!

  Във връзка с извънредните обстоятелства поради COVID-19, Комисията реши да приема и документи, изпратени по имейл. Моля, обърнете внимание, че за тях важат същите правила – трябва да бъдат приложени всички изискуеми документи и да бъдат изпратена в срок. Ако поради извънредната ситуация някакъв документ не може да бъде предоставен, тежестта на доказване е на кандидата.