Музиката движи Европа

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: EAC/S18/2019
Краен срок:
Публикувано на: 05/11/2019
 • Какво подкрепя „Музиката движи Европа“?

  Под наименованието „Музиката движи Европа“ са обединени инициативите на Европейската комисия, които подкрепят европейския музикален сектор.

  До сега са обявени едно подготвително действие, четири програми и два търга като част от пилотния проект „Музиката движи Европа“. Резултатите от този проект следва да се превърнат в интегрирана стратегия за подкрепа на музикалния сектор, която да залегне в следващото поколение програми за финансиране от Европейския съюз след 2020 година.

  • Подготвително действие “Подпомагане на европейското музикално многообразие и талант – Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор”
  • Поощряване на европейското музикално многообразие и талант. Професионализация и обучение.
  • Сътрудничество на малки музикални пространства
  • Тренингови програми за изгряващи музиканти
  • Онлайн и офлайн разпространение
  • Търг: Европейска стратегия за износ на музика
  • Търг: Обсерватория
 • ОТВОРЕН: Музикално образование и обучение

  Основната цел на този конкурс, част от подготвителното действие „Музика движи Европа“, е да се подкрепят поне 8 иновативни проекта за насърчаване на музикалното образование и обучение чрез сътрудничество между музикалния и образователния сектор.

  Ползите от музикалното образование могат да бъдат много големи и различни. Обхватът на настоящия конкурс ще бъде ограничен до проекти, които допринасят за насърчаване на „социалното включване“ на деца, тоест да се даде възможност за достъп до музикално образование и обучение на деца, които в противен случай не биха имали тази възможност. В този смисъл „социално включване“ означава осигуряване на необходимата подкрепа на всички учащи се в зависимост от техните специфични нужди, включително тези в неравностойно положение, тези от социално слаби семейства, тези с мигрантски произход или тези със специални нужди.

  Основната цел е да се тестват малки проекти с европейско измерение.

  Краен срок за кандидатстване 16 април 2020 г.

  Научете повече за конкурса и документите за кандидатстване тук.

 • ОТВОРЕН: Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор

  Подготвително действие “Подпомагане на европейското музикално многообразие и талант”

  Конкурсът “Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор” цели да  подкрепи минимум 10 иновативни и устойчиви пилотни проекта за сътрудничество между автори на песни и музиканти с ясна европейска добавена стойност, като така се подпомогне развитието на европейската музикална сцена.

  Фокусът трябва да бъде върху обединяването на новоизгряващи артисти от различни националности и произход в образователна среда, насърчаваща творческите процеси.

  Краен срок за кандидатстване 30 март 2020 г.

  Вижте повече за конкурса на български език тук.

  Научете повече за проекта и документите за кандидатстване тук.

 • ЗАТВОРЕН: Поощряване на европейското музикално многобразие и талант. Професионализация и обучение.

  Целта на настоящата програма „Поощряване на европейско музикално многобразие и талант. Професионализация и обучение“ (Boosting European Music Diversity and Talent Call on Professionalisation and Training) е да идентифицира и подкрепи минимум десет иновативни и устойчиви пилотни тренингови програми за млади музиканти и професионалисти.

  Краен срок за кандидатстване 31 октомври 2019 г. (12.00 ч. Централно европейско време)

  Научете повече за проекта и документите за кандидатстване тук.

   

 • ЗАТВОРЕН: Сътрудничество на малки музикални пронстрантства

  Целта на настоящата програма „Сътрудничество на малки музикални пронстрантства“ (Small music venues) да насърчи устойчивото разпространение на музика на живо чрез сътрудничество между малки и средни пространства за музика. Този конкурс стимулира иновативни модели на сътрудничество и повишаването на конкурентоспособността.

  Краен срок за кандидатстване 15 ноември  2019 г. (13.00 ч. Централно европейско време)

  Прочетете повече за направлението и документите за кандидатстване тук.

 • ЗАТВОРЕН: Тренингови програми за изгряващи музиканти

  Целта на „Тренингови програми за изгряващи музиканти (Training Scheme for Young Music Professionals)“ е да се идентифицират и подкрепят до 10 иновативни и устойчиви пилотни тренингови програми за изгряващи професионалисти в музикалния сектор. Tе ще тестват дребномащабни модели за повишаване на капацитета и устойчивостта на сектора, което ще допринесе за професионализацията му.

  Краен срок за кандидатстване: 27 август 2018 г.

  Насоки за кандидатстване можете да откриете тук.

 • ЗАТВОРЕН: Онлайн и офлайн разпространение

  Целта на конкурса „Онлайн и офлайн разпространение“ (Online and Offline Distribution) е да  се популяризира европейското музикално многобразие, да се идентифицира и предостави безвъзмездна подкрепа на десет иновативни модела, които да подобряват трансграничното разпространение на музикалния репертоар. Предложенията трябва да осигурят модели за разпространение, които да гарантират достъпа до жанрово разнообразна музика, която да е отвъд международните хитове и да  популяризират  местните езици. По този начин те ще допринесат за по-добро трансгранично разпространение на европейската музика.

  Краен срок за кандидатстване: 17 септември 2018 г.

  Насоки за кандидатстване можете да откриете тук.

 • ЗАТВОРЕН: Европейска стратегия за износ на музика

  Целта на търга „Европейска стратегия за износ на музика“ (European Music Export Strategy) е да се разработи предложение за Европейска стратегия за износ на музика, която да насърчава европейското музикално многообразие и да повиши конкурентоспособността на сектора на международния пазар.

  Стратегията трябва да подпомогне взимането на информирани решения в музикалния сектор.

  Краен срок: 29 юни 2018 г.

  Повече информация и документи за кандидасттване можете да намерите тук.

 • ЗАТВОРЕН: Европейска музикална обсерватория

  Целта на търга „Европейска музикална обсерватория“ (Observatory) е да се изготви проучване за създаването на Европейска музикална обсерватория и да се направи анализ на финансовите нужди в музикалния сектор.

  Краен срок: 2 юли 2018 г.

  Повече информация и документи за кандидатстване можете да намерите тук.

 • ЗАТВОРЕН: Проучване на здравето и благосъстоянието на музикалните творци

  Целта на търга „Проучване на здравето и благосъстоянието на музикалните творци“ (Study on the health and wellbeing of music creators) е да се извърши експертно проучване на професионалните здравословни рискове, засягащи работещите в музикалния сектор, както и на съществуващите в рамките на ЕС инициативи за превенция и лечение на здравословните проблеми, свързани със създаването и изпълнението на музика. Проучването следва да определи добрите практики, успешни намеси и опит и чрез техния анализ да предостави възможни решения за подобряване здравето, работните условия и кариерното развитие на музикантите и музикалните творци.

  Краен срок: 3 февруари 2020 г. ( 13.00 ч. Централно европейско време).

  Повече информация и документи за кандидатстване можете да намерите тук.