CULTURE MOVES EUROPE – СХЕМА ЗА МОБИЛНОСТ НА АРТИСТИ

Подпрограма: Култура
Краен срок: 31/05/2024 23:59
Публикувано на: 30/10/2023
 • Какви проекти се подкрепят?

  Творците и професионалистите в областта на културата могат да кандидатстват с предложение за осъществяване на проект с партньор по техен избор в държава от „Творческа Европа“, която не е тяхната държава на пребиваване.

  Проектът трябва да преследва две от следните цели:

  • проучване: провеждане на творчески и художествени изследвания, проучване, вдъхновение и работа по конкретна тема или нова концепция
  • създаване: участие в творчески процес, целящ създаването на ново произведение на изкуството/културата
  • обучение: да се повишат компетенциите и уменията на участниците чрез неформално обучение или сътрудничество със специалист
  • свързване: да развиваа професионална мрежа, да укрепи професионалното развитие на участниците, да се ангажират  нови публики

  Партньорът може да бъде например колега артист или организация в страната на дестинацията. Кандидатите трябва да представят доказателство за сътрудничество в процеса на кандидатстване.

  Възможно е да се кандидатства индивидуално или като група от максимум пет души.

  Проектите могат да бъдат с продължителност:

  • от 7 до 60 дни за индивидуални участници
  • от 7 до 21 дни за групи

  Продължителността на проекта съответства на броя на дните, прекарани в страната на пребиваване за изпълнението на проекта. Времето за пътуване не се взема предвид при изчисляването на безвъзмездните средства.

  Моля, обърнете внимание, че е възможно да се пътува само до една дестинация и че мобилността не може да бъде прекъсвана. За групови проекти всички членове на групата трябва да бъдат на мястото на дестинацията през целия период на изпълнение на проекта.

  Важно: Безвъзмездните средства за мобилност в рамките на проекта „Culture Moves Europe“ не могат да се използват само за представяне на вече създадена работа. Няма да бъдат разглеждани проекти, които просто предлагат например изложба или представяне на вече създадено произведение. Culture Moves Europe и тези безвъзмездни средства съществуват, за да насърчават създаването, обмена, връзките и ползотворното учене през границите.

 • Какво предлага грантът?

  Безвъзмездната помощ цели да покрие пътни и дневни разходи, в определени случаи се прилагат и индивидуални добавки. Изчисленията на безвъзмездните средства се правят специално за всеки бенефициент въз основа на неговия проект и лично положение.

  Дневни

  • 75 евро на човек на ден. Това е вноска за настаняване, храна, наемане на оборудване, местен транспорт и др.

  Пътни разходи

  • Пътуване на разстояние под 5 000 км: 350 EUR на човек за двупосочно пътуване.
  • Разстояние над 5 000 км: 700 евро на човек в двете посоки.

  Разстоянието между местоживеенето на участника и местонахождението на домакина се изчислява автоматично в онлайн формуляра за кандидатстване. Проверете калкулатора на разстоянието за повече информация.

  За кратки разстояния под 600 км пътуването със самолет се разрешава само в изключителни и добре обосновани случаи:

  • за лица с увреждания
  • за пътуване от или до остров без фериботни връзки
  • поради форсмажорни обстоятелства или тежки лични обстоятелства
 • Допълнителни финансови стимули
  • Екологичен бонус350 евро на човек за избор да не пътува със самолет (в двете посоки). Прилага се само за разстояния от 600 км и повече.Отвъдморски страни и територии или най-отдалечени региони

   €150 на човек за пътуване от или до отвъдморски страни и територии или най-отдалечени региони.

   Разходи за виза

   80 EUR на човек за разходи, свързани с визови процедури.

   Семейна надбавка

   100 EUR на човек за лица с деца на възраст под 10 години. Сумата е фиксирана, независимо от броя на децата.

   Помощ за хора със специални потребности

   До 100% от пътните и дневните надбавки на лице. За хора, чиито специални потребности засягат способността им да осъществяват проекти за мобилност. Бюджетът се съгласува с екипа на Culture Moves Europe в зависимост от индивидуалните нужди.

   Добавките могат да се добавят кумулативно: едно лице може да получи няколко добавки едновременно. Ще бъдат поискани обосновка и доказателство за необходимите допълнения.

 • Какви са критериите за оценка?

  Кандидатурата ще бъде оценена въз основа на следните критерии:

  • Каква е целта на кандидата(ите) и защо мобилността е от значение?
  • Адекватно ли е планиран проектът (с международен партньор, продължителност и т.н.)?
  • Какво ще бъде дългосрочното положително въздействие на проекта?
  • Взети ли са под внимание аспектите на устойчивостта (напр. транспортни средства, използвани материали и т.н.)?
 • График и процес на кандидатстване
  • „Culture Moves Europe“ открива три покани за представяне на предложения в периода между октомври 2022 г. и януари 2025 г.Първа покана: от 10 октомври 2022 г. до 31 май 2023 г.Втора покана: от 2 октомври 2023 г. до 31 май 2024 г.

   Трета покана: от есента на 2024 г. до зимата на 2024 г.

   Поканата за индивидуална мобилност е текуща покана – това означава, че заявленията се оценяват и безвъзмездните средства се отпускат всеки месец.

   Въз основа на предишен опит много хора изчакват до последния краен срок, за да подадат заявленията си, което води до засилена конкуренция. Ето защо се насърчава изпращането на заявления за по-ранни крайни срокове.

   Проектът за мобилност може да се осъществи по всяко време в рамките на 12-те месеца след подписването на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства. Препоръчваме обаче заявленията да се изпращат поне четири месеца преди началото на мобилността.

 • Език за кандидатстване

  Всички процеси в Culture Moves Europe се извършват на английски език, включително кандидатстването, сключването на договор и отчетът за дейността. Езиковите умения обаче не се оценяват при оценката на проекта и кандидатите могат да използват онлайн инструменти за превод.

 • Повторно кандидатстване

  Моля, обърнете внимание, че кандидатите могат да получат само веднъжбезвъзмездна подкрепа по линия на индивидуалната програма за мобилност „Culture Moves Europe“. Ако не бъдат избрани, те могат да кандидатстват отново по време на следващата отворена покана, но само веднъж за всяка кампания, независимо дали са част от група или кандидатстват индивидуално. За повече информация вижте нашите често задавани въпроси.

 • Отчетност

  В срок от 30 дни след изпълнението на проекта бенефициентите трябва да представят отчет за дейността си. За целта се попълва онлайн въпросник, който е ясен и прост, подобно на формуляра за кандидатстване.

  В отчета си бенефициентите трябва да осмислят своя опит и да представят своите наблюдения по повод осъществения проект.

  Освен това бенефициентите трябва да включат документи, които доказват, че мобилността е била осъществена.

  Примери за такива доказателства са: билети за транспорт, документи за кандидатстване за визи, хотелски резервации и т.н., както и доказателство за завръщане в мястото на законно пребиваване.

 • Как да кандидатствам?

  Процесът на кандидатстване е прост и ясен, но преди да кандидатствате, прочетете внимателно отворената покана. В нея ще намерите цялата необходима информация.

  Тъй като Гьоте-институт е институцията, която изпълнява програмата „Culture Moves Europe“, кандидатурите се обработват чрез портала за кандидатстване на Гьоте-институт.

  За да кандидатствате, моля, следвайте следните стъпки:

  • Създайте профил
  • Регистрирайте се като „физическо лице“ (дори ако сте група)
  • Изберете „Финансиране по Culture Moves Europe“
  • Изберете „Покана за индивидуална мобилност“
  • Попълнете формуляра. Можете да запазвате и редактирате формуляра до окончателното му изпращане

Конкурсът подпомага творци и професионалисти в областта на културата да осъществят проект с партньор по техен избор в друга държава от програмата „Творческа Европа“. Поканата е отворена за отделни лица и групи до 5 души, които желаят да реализират проекти с продължителност от 7 до 60 дни за отделните лица и от 7 до 21 дни за групите. Безвъзмездните средства допринасят за покриване на пътните и дневните разходи и предлагат допълнителни добавки в зависимост от индивидуалното положение на бенефициентите.