Отворена покана: Проекти за европейско сътрудничество

Публикувано на 3/2/2022
от Хелиана Велинова

В рамките на програма Creative Europe се подкрепят проекти за транснационално сътрудничество, в които участват организации от културните и творческите сектори от различни страни в ЕС и извън него. Целта на това финансиране по Creative Europe е да се подобри достъпът до европейските културни и творчески произведения и да се насърчат иновациите и творчеството.


На 01.02.2022 бе публикувана покана за финансиране на проекти за европейско сътрудничество. В рамките на конкурса се подкрепят международни проекти на културни и творчески организации в страните, които участват в Програмата. Общият бюджет е приблизително 68 милиона евро.

Краен срок за подаване на документи: 5 май 2022 г. (17:00 CET)
Обявяване на резултатите: септември 2022 г

Предоставя се финансиране за 3 вида проекти:

  • малки проекти за сътрудничество (поне 3 партньора от 3 различни отговарящи на условията държави)
  • средни проекти за сътрудничество (поне 5 партньора от 5 различни отговарящи на условията държави)
  • големи проекти за сътрудничество (поне 10 партньора от 10 различни отговарящи на условията държави).

Проектите могат да обхващат един или повече културни и творчески сектори и да бъдат интердисциплинарни. Максималната продължителност на всички проекти е 48 месеца. Могат да кандидатстват организации, работещи в културните и творческите сектори.


Ще бъдат подкрепени проекти за европейско сътрудничество, които допринасят за една от следните цели:

  • Насърчаване на създаването и транснационалното разпространение на европейски творби и произведения на културата и изкуството.
  • Иновации за подобряване на капацитета на европейските културни и творчески сектори, които да насърчават развиването на таланти, иновации, растеж и създаването на нови работни места.

В допълнение на целите, посочени по-горе, проектите трябва да отговарят на поне един (и не повече от два) от следните приоритети:

  • Увеличаване на достъпа до култура и участието в творческите процеси на публиката, с цел нейното развитие и засилена ангажираност
  • Насърчаване на социалното приобщаване към културните и творчески сектори на хора с увреждания, хора от малцинствата и такива принадлежащи на маргинализирани групи
  • Усвояване на практики щадящи и стимулиращи околната среда и повишаване на осведомеността относно устойчивото развитие на културните и творчески сектори, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка и Новото европейско „Баухаус“ движение.
  • Усвояване на нови технологии и ускоряване на процеса на дигитализация на културните и творчески сектори в отговор на COVID-19 кризата
  • Изграждане на капацитет сред местни и микро организации от културните и творчески сектори, който да им позволява да бъдат активни на европейско и световно ниво.

Допълнителна информация и документация:
– Категория 1 [CREA-CULT-2022-COOP-1]: Малки проекти за сътрудничество
– Категория 2 [CREA-CULT-2022-COOP -2]: Средни проекти за сътрудничество
– Категория 3 [CREA-CULT-2022-COOP-3]: Големи проекти за сътрудничество

Заглавна снимка: Corinne Kutz | Unsplash